Ideológie

Sme materiálnej aj vlnovej povahy súčasne

972Megtekintés

Pri_skúmaní hlbín prírodných javov som objavil analógiu, ktorá existuje medzi človekom a javmi odohrávajúcimi sa vo svete okolo neho. Tá poukazuje na to, že sme materiálnej aj vlnovej povahy súčasne. Pre tieto dve formy nášho prejavu platia odlišné pravidlá, ktoré sa však vzájomne ovplyvňujú.

András Kovács – Magyar a Ildikó Kovács - Magyar

Energie prúdiace cez akupunktúrne meridiány (energetické dráhy ľudského tela) a cez nervový systém veda už tiež dokázala. Aj homeopatia funguje na princípe rezonancie. Niektoré látky sa riedia dovtedy, až kým ich prítomnosť už nemožno dokázať. V dôsledku toho predtým škodlivá látka zmizne. Lieky po určitý čas liečia príznaky, krátkodobo môžu byť účinné, ale v dlhodobom horizonte sa môžu obrátiť proti organizmu, na čo nás upozornia uvedené vedľajšie účinky.

 

Pri vážnej nehode alebo páde môže veľká a náhla zmena frekvencie tela spôsobiť obrovské bolesti a zranenia. V takomto prípade je liečba účinná len s použitím rovnakej alebo ešte vyššej frekvencie. Obdobne má veľmi vysokú frekvenciu aj skalpel chirurga. Chirurg môže nevyhnutným zákrokom obnoviť frekvenciu. Vysokopotenciálna homeopatia a defibrilátor pracujú na podobnom princípe. Jedno z tajomstiev osteopatie spočíva v tom, že menší šok je uvoľnený intenzívnejším, riadeným šokom.

 

Dr. Emoto svojimi vedeckými objavmi potvrdil, že voda obsahuje nielen chemické prvky ale aj iné informácie. Voda má dlhodobú pamäť, preto je schopná na určitej frekvencii uchovávať rôzne informácie a tieto preniesť na iné systémy, napr. na živé organizmy. Doteraz sme vedeli len na základe homeopatických poznatkov, že voda je schopná uchovávať informácie. Pomocou nového prístroja, MRA – zariadenia analyzujúceho magnetickú rezonanciu – už možno ľudskému zraku zviditeľniť energie skryté v skúmanej hmote.

 

Pomocou procesu tohto japonského vedca možno zobraziť vplyv, ktorý na vodu vyvíjajú hmotné a nehmotné javy, ako sú myšlienka, slová, hudba a globálne udalosti. 80% rastlín, 70% človeka a 90% ľudského mozgu tvorí voda. Každá myšlienka má svoju frekvenciu a určitú vlnovú dĺžku. Pozitívnu alebo negatívnu, radostnú (teda konštruktívnu) alebo nepríjemnú (teda deštruktívnu). Druhá osoba pociťuje túto vlnovú dĺžku ako rezonanciu alebo disonanciu. Vieme, že v tele sú energetické bloky a nečistoty. Homeopatia lieči podobné podobným, proti jedu bojuje jedom. Similis simile gaudet (Podobné sa teší z podobného). Ak niekto trpí otravou olovom, jeho príznaky možno zmierniť tak, že vypije vodu, ktorá vďaka riedeniu a dynamizácii obsahuje bezvýznamné množstvo olova. Také množstvo, ktoré predstavuje pomer medzi dvoma hodnotami. Vo viacnásobnom riedení ho už nie je možné preukázať.

 

Čím viac zriedený roztok sa použije v homeopatii, o to je to v niektorých prípadoch účinnejšie. K odstráneniu príznakov sa nepoužíva hmota, ale dynamizované informácie, ktoré podnietia organizmus k samoliečbe. Takže voda je schopná kopírovať, uchovávať a prenášať informácie. V roku 1988 francúzsky vedec Jacques Benveniste skúmal zásady homeopatie. Podobne ako jeho predchodcovia riedil určitý prípravok dovtedy, kým jeho prítomnosť v roztoku už nebolo možné preukázať. Dokázal, že roztok mal na pacientov väčší vplyv, než neriedený liek.

 

Rupert Sheldrake, biochemik z Cambridge Univerzity a člen Akadémie prírodných vied zistil, že kde sa už raz kriminálny čin stal, tam sa následne vyskytujú série zločinov, a to v každom kúte sveta. Udalosti sa môžu opakovať pravidelne preto, lebo sa pre ne vytvorí a otvorí morfogenetické pole.

 

Udalosti sú schopné rezonovať rovnako ako zvuk. Dejiskom takýchto udalostí sú morfogenetické polia. Opakujúce sa javy sú takmer bez výnimky morfogenetickými rezonanciami. Experimenty ukázali, že keď si niekto niečo uvedomí, potom si to ľahšie uvedomujú aj ostatní. Práve tieto vlastnosti morfogenetického poľa umožnili prudký nárast v nachádzaní správnych odpovedí. Rodinní príslušníci sa nepodobajú len kvôli génom, ale aj z dôvodu morfogenetickej rezonancie. Ak sa vytvorí morfogenetické pole, ihneď ovplyvňuje aj ostatných.

 

Tak ako bunka ukáže skryté neduhy tela, aj poruchy energetického tela už vopred signalizujú možné budúce problémy. Týmto potenciálnym fyzickým problémom možno zabrániť, ak v zodpovedajúcom energetickom tele včas napravíme deformácie, ktoré v poliach vznikli.


Z energetických polí získavame energiu a informácie. Informačné polia sa stelesňujú v rôznych dimenziách bytia.

 

Presentation of a slice of the fields int he art

Zobrazenie rovinného rezu polí v umení

 

S prvkami komunikujú aj horniny, kovy, rastliny a zvieratá. Človek je schopný komunikovať s najvyšším počtom prvkov na najvyššej úrovni súčasne, pretože ľudské telo sa skladá z najväčšieho počtu prvkov. Komunikácia medzi prvkami už predpokladá veľmi vysokú inteligenciu. V tejto analógii narušenie komunikácie informačných polí môže viesť k poškodeniu zdravia a neskôr k jeho celkovému zhoršeniu. Preto je najlepším riešením obnovenie elementárnej komunikácie, a to odstránením príčin poruchy a následne naladením etalónových, elementárnych informácií.

.

.

Emocionálne telo

 

Čas sa môže stať relatívnym aj zmenou nášho emocionálneho sveta. Minúty bez akéhokoľvek podnetu sú pomalé a vlečú sa slimačím tempom. Naopak chvíle naplnené obsahom len tak preletia. Relativita času teda závisí aj od našich zážitkov a pocitov.


Náš psychický stav má významný vplyv na náš vegetatívny systém a tým aj na sympatický a parasympatický nervový systém, a prostredníctvom nich na naše systémy orgánov.

 

Významnú časť našich telesných procesov – dýchanie, trávenie, krvný obeh, vylučovanie a pod. – riadi podvedomie. Sem sa dostávajú nespracované traumy, krivdy, poníženia a stres. Tieto šoky (kódy šokov) v nás žijú, nevieme o nich alebo by sme o nich ani nechceli vedieť. Obyčajne vnímame už iba fyzické príznaky, zle riadené systémy orgánov. Keďže tieto faktory nie sú fyzikálnymi javmi, dlho sa zdali byť nehmatateľnými.

 

Centrom našich emocionálnych energií je energetické pole srdca. Srdce reaguje na emocionálne veci rýchlejšie než mozog. Tlakové vlny z krvných ciev pôsobia na tlakové vlny mozgu, ktoré sa prejavujú v myšlienkových vlnách a telo na to reaguje až následne.

 

Našim pohľadom ovplyvňujeme to, čo pozorujeme alebo koho pozorujeme. Nie je však jedno, aký človek pozoruje nejakú vec, pretože v dôsledku našich osobitostí vplývame na prostredie rôzne. Láskou, láskavosťou a súcitom aktivujeme iné polia, než bolesťou, závisťou a nenávisťou. Ak sa pozeráme na pekný obraz, vypočujeme si koncert, pozrieme si divadelnú hru, to všetko v nás indukuje zmenu. Iné energie sa aktivizujú, ak dávame príkazy, a iné, ak niekoho poprosíme. Sme obklopení emocionálnymi, myšlienkovými a vzťahovými poľami a či o týchto poliach vieme alebo nie, značne ovplyvňujú náš život. Spoznaním týchto polí nás naše myšlienky nepremôžu, ale môžeme ich premôcť my.

 

Zo všetkých živých bytostí je najviac prvkov, stoosem, v človeku. V rastlinách sa nachádza oveľa menej prvkov. Nižší počet prvkov skrýva v sebe obmedzenejší emocionálny a myšlienkový potenciál. Smútok a vášeň, teda emócie na vyššej úrovni sú schopné preciťovať len ľudia a im blízke bytosti.

 

Buddha – scythian finding

        Budha (563 pred n.l. – 483 pred n.l.) skýtsky princ         -        Skýtsky nález

 

Podľa učenia budhizmu sa človek narodí so stoosemdesiatimi pozemskými túžbami. Existujú vlastnosti prameniace z našich túžob, ako je oddanosť, závisť, márnosť a podobne a tie nás celý život sužujú. Stoosem túžob možno dať do súvisu so stoôsmimi elementárnymi vlastnosťami tvoriacimi človeka.

 

V Bangkoku sa nachádza asi tridsať metrov vysoká socha Budhu, na podstavci ktorej je zobrazených stoosem ľudských túžob.

 

Dr. Emoto pozoroval vibrácie rôznych ľudí. Zistil, že negatívne vibrácie sa zhodujú s vibráciami vyžarovanými rôznymi kovmi. Teda s emóciami a náladami ľudí rezonujú aj kovy. Uvediem zopár príkladov: vibrácia spôsobená podráždením sa zhoduje s vibráciou ortuti. Hnev sa zhoduje s vibráciou olova, žiaľ a smútok s vibráciou hliníka, neistota s vibráciou kadmia, zúfalstvo s vibráciou železa a zinok s vibráciou stresu.

 

Počas nášho života sme vystavení rozmarným hrám našich pozemských túžob a preto sa s nimi musíme naučiť narábať. Musíme vedome vyžarovať pocity, ktoré sú v protiklade s negatívnymi pocitmi, aby sa vyrovnali naše pozitívne a negatívne vlnové polia. Spojením dvoch protikladných vĺn negatívne emócie zmiznú. Každý negatívny pocit má svoj pozitívny protipól. Uvedené pocity vytvárajú opačné frekvencie: nenávisť – vďačnosť, hnev – láskavosť, strach – odvaha, nervozita – pokoj, panika – duchaprítomnosť a pod.

 

Ten, kto ochorel kvôli pocitu nenávisti, musí hľadať uzdravenie v pocite odpustenia. Mnohí si to uvedomujeme, no v prípade urážky alebo krivdy nie je ľahké naplniť naše srdce pocitom vďačnosti. Silné negatívne pocity degenerujú, zatiaľ čo pozitívne pocity regenerujú.

 

Naše telesné procesy sú modulované emocionálnymi vlnami. Energetické polia hnevu a frustrácie sa veľmi líšia od polí modulovaných láskou, starostlivosťou a súcitom. Emócie a pocity ovplyvňujú koherentný rytmus. Emocionálna zmena spúšťa v organizme 1 400 biochemických procesov.

 

Vo svete sa nespočetné množstvo štúdií venuje pozitívnym protipólom negatívnych pocitov. Matrix Drops sú schopné túto harmóniu v organizme vytvoriť a vyvážiť.