Ideológie

Nový univerzálny model

725Megtekintés

Nový univerzálny model, zákon zachovania energie, priniesol v človeku zmenu nielen na fyzickej úrovni. Vedomie večného života mnohých oslobodilo od strachu zo smrti. Každý človek si musí sám určiť, po akej myšlienkovej línii chce napredovať. Naše zdravie neurčujú len gény.

Ildikó Kovács – Magyar and András Kovács – Magyar

 

Všetci sme podriadení aj vplyvom vonkajších polí. Niekedy majú informácie na vývoj nášho zdravia väčší vplyv než gény. Musíme vytvoriť také informačné systémy, ktoré dokážu napraviť a regulovať deformácie. Niektoré ľudské modely prechádzajú krízou. Objavy fyziky, kvantovej fyziky o desaťročia predbiehajú biologické modely.

 

Je potrebné študovať modely človeka vytvorené rôznymi kultúrami, aby sme spoznali, čo môže našej bytosti vrátiť celistvosť. Takto sa môžeme otvoriť novým pohľadom. Stále viac a viac ľudí načúva sile svojich myšlienok. Nemôžeme však od nich počas nášho života očakávať vždy len pohodlné odpovede. Rozhodnutie je vždy v rukách jednotlivca.

 

Vďaka novému univerzálnemu prístupu sa zistilo, že existujú obrovské anomálie. Mnoho ľudí sa drží podivných dogiem a nereálnych predstáv. K zmene je nevyhnutné jasné videnie. Až potom dokážeme ľahko opustiť naše staré, vžité veci a staromódne zvyky. Moderná veda nám predkladá akýsi nový životný štýl. Tajomstvo nášho vývoja a zdokonaľovania sa neskrýva v možnosti neustáleho opakovania, ale v zmene. Prečo znovu staviame ten istý svet? Prečo túžime po takom istom vzťahu? Prečo sa opakujeme? Kým sa život, osud a história neustále opakuje, nemôžeme v nekonečnom poli univerza očakávať zmenu. Mnohí si na svoj riadený život tak zvykli, až si myslia, že sami už nie sú žiadnej zmeny schopní. Nahovárajú si, že vonkajší svet je reálnejší ako vnútorný. V prírode sa všetko a vždy mení, len zakorenený človek nechce zmenu. Podobne ako modely kvantovej fyziky aj model matrix tvrdí pravý opak. Čo sa v nás odohráva určuje dianie okolo nás.

 

Napríklad, keď sa niekto pozerá na nejaký predmet, aktivizuje určitú časť svojho mozgu. Keď si však ten istý predmet len predstaví, aj vtedy sa aktivizuje tá istá časť mozgu. Čo predstavuje realitu, ktorú vidíme našim mozgom alebo očami? To je ďalší dôkaz toho, že mozog nerozlišuje medzi imaginárnou a prežitou skutočnosťou.

 

Ľahko dokážeme chápať a vnímať veci, ktoré sme už skôr videli, počuli alebo skúsili. To, čo sme predtým nikdy nepozorovali, či nezažili, vieme pochopiť oveľa ťažšie, alebo si to oveľa ťažšie všimneme. Intuitívni ľudia sú schopní pomôcť ostatným vidieť také veci, s akými sa ešte predtým nikdy nestretli.

 

V nemocničnej izbe ležali nehybne pacienti trpiaci nevyliečiteľnou chorobou. Jeden z nich, ktorý ležal pri okne neustále rozprával ostatným, čo vidí vonku na dvore okolo fontány. Raz rozprával o vtáčikoch, raz o  pároch milencov. Takto dal ostatným možnosť vidieť udalosti, ktoré sa odohrávali na dvore. Jedného dňa tento pacient zomrel. O niekoľko dní pacient ležiaci na druhom konci izby požiadal, aby ho preložili k oknu na to miesto. Ošetrovateľ sa ho začudovane spýtal na príčinu. A pacient na to odpovedal: Veľmi nám chýba, aby niekto rozprával o dianí na dvore okolo fontány. Tie pekné udalosti, o ktorých nám náš spolubývajúci neustále rozprával, udržiavali v nás dušu. Dvor, fontána, spolubývajúci? – spýtal sa ošetrovateľ. Veď ten človek, ktorý ležal pri okne a zomrel, bol celý život slepý. A navyše na dvore nie je žiadna fontána.

 

 

Vzťahové telo

 

Existuje príslovie, podľa ktorého „Dobrý vzťah je prístavom v búrke a zlý je búrkou v prístave!“

 

Dobré vzťahy nám dávajú v živote krídla a zlé vzťahy, ktoré nás brzdia, nám život a bytie strpčujú. Vzťahové telo, ktoré nás spája s ostatnými ľuďmi, s kozmom a so živými a neživými bytosťami okolo nás, vplýva na naše už spomínané telá, energetický systém, na pocitový a myšlienkový svet, ktorý je neviditeľný, ale predsa určuje náš svet. Pozitívne správy, vibrácie a informácie vyvolávajú pozitívny postoj k životu. Povzbudzujúce slová, pocity, myšlienky a vzťahy napĺňajú prvky dobrým duchom. Dobromyseľný pohľad môže povzbudiť a zlomyseľný naopak zneistiť.

 

Pozrime sa na experiment: Do troch fliaš na dva týždne umiestnili namočenú ryžu. Na prvú fľašu napísali slovo láska a to jej aj každý deň povedali. Na druhú fľašu napísali slovo sprostý a to jej každý deň hovorievali. Tretiu fľašu odložili bez označenia a vôbec sa jej nevenovali. Prvá fľaša ryže začala pomaly kvasiť, ale ostala pritom biela. Obsah druhej fľaše pomaly zhnedol. Tretiu fľašu si pozreli prvýkrát až po dvoch týždňoch a udivene zbadali, že zhnila, sčernela a bola v horšom stave, než prvé dve.

 

Voči tretej fľaši ryže sa správali ľahostajne, nezdieľali s ňou ani dobrú, ani zlú informáciu. Z tohto ľahostajného prístupu sa jej stav zhoršil viac, než keby jej komunikovali pozitívne či negatívne vibrácie.

 

Vedomie každého človeka dokáže ovplyvniť kozmický svet. Sústredením pozornosti a kontrolou vedomia ho možno rozvíjať. Každý môže byť schopný odohnať menší oblak. Počas cvičenia je dôležité veriť v to, že oblak zmizne. Pritom sa však nesmieme príliš snažiť, lebo tým by sme bránili prúdeniu energie. Oblak, ktorý je plynným skupenstvom vody, rýchlo reaguje na našu vôľu.

 

Podľa kvantového výskumníka Davida Bohma svet, ktorý je dostupný našim zmyslom, nie je ničím iným, než hmatateľným a manifestovaným poriadkom. A vnútorné bytie nazval skrytým poriadkom.

 

Všetko, čo existuje v manifestovanom poriadku, je zahalené do skrytého poriadku. Ale manifestovaný poriadok obsahuje všetky informácie skrytého poriadku. Všetky časti univerza zahŕňajú v sebe informácie všetkých častí univerza. Svet sa mení od okamihu k okamihu. Aj my musíme sledovať túto zmenu, kde sa informácie šíria nezávisle od priestoru a času. Všetko, čo sa vo svete udeje, vnímajú najprv naše prvky – 108 prvkov v našom vnútri –a dajú nám to na vedomie.

 

Keď sa v nás prvky rozladia alebo zablokujú, prestane fungovať jeden senzor nášho kontaktu s vonkajším svetom. Matrix Drops sú okrem iného schopné naladiť a uvoľniť tieto senzory.

 

Hoci patríme k rovnakému druhu, naše myslenie je nutne odlišné. Väčšina ľudí nedokáže prijať niečo iné, než na čo boli vo svojom okolí zvyknutí. To v nás môže spúšťať roztržky a utrpenie. Preto mnohé návrhy na riešenie problémov zlyhávajú. Ale vari existuje také riešenie, ktoré je možné použiť u každého na tejto planéte? Také, o ktorom sa môže každý presvedčiť? Také jednoduché, že ho každý pochopí?

 

Matrix Drops predstavujú taký model a realizáciu, ktorá vplýva na každého – veď nás vytvárajú tie isté prvky. Rovnováha vlastností týchto prvkov nás robí šťastnými a naopak ich nerovnováha spôsobuje v človeku emocionálne napätie. Môžeme si položiť otázku: Čo je príčinou ubúdania našej životnej energie? Na to je možná len jediná odpoveď – vädnutie emócií.

 

Telesné problémy majú duševné príčiny a duševné problémy majú elementárne príčiny. Už aj Hippokrates napísal: „Ak nie si ochotný zmeniť svoj život, niet Ti pomoci.“

 

Náš duševný stav má priamy vplyv na naše fyzické telo. Život je o neustálom pohybe, neustálej zmene a prúdení energií. Možno to nazvať životnou energiou. Na tejto úrovni podobné priťahuje podobné a vzájomne sa ovplyvňujú.

 

Wonderful symbols – Rome, dome of Pantheon

Zázračné symboly v kupole rímskeho Panteónu

 

Pre našu bytosť je oživením, ak sa môže stretnúť s dokonalými prejavmi, vibráciami a energetickými poľami elementárnej reality. Okrem toho, že sa ľudia s rovnakou vibráciou priťahujú, podobné vibrácie sa rýchlo nachádzajú aj s pomocou Matrix Drops.

 

Čím skôr dokážeme odstrániť skľučujúce pocity, myšlienky a vzťahy, tým kratšie budeme odkázaní na pomoc matrixu. Veru, o naše telesné polia bojujú aj negatívne sily. Závisí jedine od nás, či v tomto boji zvíťazíme alebo budeme porazení. V tomto boji chcem – sprostredkovaním elementárnych vyžarovaní – mnohých z vás postaviť na stranu víťazov.

 

V milostných a konštruktívnych vzťahoch sa úroveň našich vibrácií zvyšuje a aj naše fyzické telo ožíva. Ale čo sa stane vtedy, keď z niekoho vyžaruje nenávisť, skľúčenosť, či nespokojnosť? Veru, takýto človek môže so sebou strhnúť aj toho, kto je v jeho blízkosti. Je na nás, akým životom žijeme a aký svet si vytvárame.