Ideológie

Naladenie rôznych úrovní ľudského vedomia

1126Megtekintés

Poruchy aury spôsobené škodlivým vyžarovaním zeme

 

V jemných informačných poliach, ktoré obklopujú naše telo, možno problémy odhaliť už dni, dokonca aj mesiace pred ich pociťovaním na fyzickej úrovni. Radiestéti vedia merať deformácie v informačných priestoroch nielen pomocou počítačov, ale aj kyvadlami, ktoré sa používajú už po tisícročia. Pomocou týchto meracích prístrojov dnes možno dobre overiť schopnosti odborníkov s jemným vnímaním a senzibilitou. Ich schopnosti boli predtým merateľné len subjektívne.

Naše energetické pole sa môže poškodiť a zdeformovať v dôsledku škodlivých, deformujúcich vplyvov vyžarovania zeme, ktoré značne ovplyvňujú auru, náš informačný, energetický a ochranný plášť obklopujúci naše telo. Vyžarovanie zeme má dva dobre známe druhy. Tieto dva druhy sú vodné žily, nachádzajúce sa pod povrchom zeme a Hartmannove zóny. Počas mojej vyše dvadsaťpäťročnej výskumnej práce som na základe radiestetického merania aury niekoľkých tisíc ľudí pripravil mapový systém, v ktorom som zachytil poruchy aury, informačného a energetického plášťa, spôsobené vyžarovaním zeme. U živých bytostí som zaznamenal typické problémy.

 

U tých, ktorí počas niekoľkých rokov spali alebo sa dlhodobejšie zdržiavali nad rušivými poľami, ako sú vodné žily a Hartmannove zóny, boli spozorované typické telesné poruchy.

 

Keď svoje lôžka z týchto rušivých miest premiestnili, ich príznaky sa zmiernili, zregeneroval sa informačný plášť a prostredníctvom neho aj ich sedem tiel.

 

Matrix Drops

 

V našom prípade vibrácie komunikované našim telám pomocou Matrix Drops pripomínajú našej bytosti etalón, správne informácie, a cez ne komunikované vibrácie obnovujú harmóniu organizmu aj na bunkovej úrovni. Je to podobné ako pri aktualizácii počítača. Nekonečnou výhodou tejto metódy je, že je schopná harmonizovať naše polia už vtedy, keď sa vo fyzickom tele ešte neprejavila žiadna porucha, ale v jemnejších telách sú už narušenia merateľné.

 

Prevencia nám otvára úplne iné rozmery než napríklad skoré rozpoznanie príznakov. Naše rozladené atómy a bunky naladíme podobne ako hudobný nástroj pomocou vibrácií a informácií prírodných materiálov. K tomu samozrejme potrebujeme poznať etalónové tóny, vibrácie a informácie.

 

 

Naladenie rôznych úrovní ľudského vedomia

 

Biorezonančné metódy sa snažia ovplyvňovať orgány pomocou rôznych vibrácií. Ale my, posunúc sa o jednu úroveň vyššie, pracujeme s informáciami presahujúcimi vibrácie. Účinnosť tejto metódy tiež možno zmerať našim Matrix Drops Computer. Toto zariadenie presne zobrazuje informácie uchovávané vo vode a v kameňoch. Vďaka tomu práve Matrix Drops pozostávajúce z viacerých informácií sú schopné priviesť nás k pôvodu. Ich účinok na našu bytosť možno dobre detekovať, takmer ihneď po ich vniknutí do organizmu.

 

V kozme sa znižuje frekvencia a predlžuje sa vlnová dĺžka. Albert Einstein to nazval „červeným posunom“. Podľa môjho názoru sa podobný proces odohráva aj v tele človeka. Ako sa znižuje frekvencia – zníži sa vibrácia myšlienok, pocitov a pulzu a upokojí sa sympatický nervový systém – tak sa zvyšuje vlnová dĺžka a energetické vyžarovanie. Tým sa zároveň posilňuje parasympatický nervový systém. Len čo sa v nás zníži vibrácia, dokážeme sa rýchlejšie dostať do vzdialenejších dimenzií. V tom je kozmické tajomstvo meditatívneho stavu a tento stav vie navodiť Matrix Drops Computer a naše prípravky. V každodennom živote sa dostávame do takého stavu upokojenia, ktorý nám pomáha, aby sme boli voči svetu okolo nás neustále vnímaví a prijímali potrebné informácie vyžarujúce smerom k nám z mikro- a makrokozmu.

 

V prvom kroku som rozdelil ľudské telo na sedem oddeliteľných informačných tiel:

 

                        1. Manifestované anatomické telo – fyzické telo

                        2. Energetické – éterické telo

                        3. Emocionálne – astrálne telo

                        4. Myšlienkové – mentálne telo

                        5. Vzťahové – komunikačné telo

                        6. Duševné – duševné telo

                        7. Duchovné – duchovné telo

 

Predmetom mojej štúdie je skúmanie činnosti a porúch jednotlivých tiel, ich ovplyvňovanie a harmonizácia na rôznych úrovniach, dimenziách ľudského vedomia. Na základe vedeckých znalostí a poznatkov o univerze som vytvoril nový analogický kozmický model človeka.

 

Uvedené polia sú schopné bez oneskorenia a straty informácií sprostredkovávať všetky uchovávané údaje.

 

Nebeské polia - dimenzie

Nebeské polia, dimenzie

 

Experimenty potvrdili, že fyzické impulzy a chemické reakcie sú príliš pomalé na to, aby sme dokázali preukázať najjemnejšie prejavy života, napríklad pohyby krasokorčuliara, pocity žiarlivého človeka. Vedci zistili, že nervový systém a chemické impulzy prebiehajúce v tele nie sú schopné telo ovládať, pretože rýchlosť týchto impulzov v tele je 125 km/h a rýchlosť reflexu na bolesť je 1,5 km/h. Napríklad pri tanci sa treba pohybovať v troch dimenziách a v štvrtej dimenzii, v čase, rozmýšľať. Na základe skúmania nervového systému sa to zdá byť nemožné. Na základe informačného poľa a holografického modelu je to však možné.

 

Po dôkladnom výskume sa nám podarilo preukázateľne a stabilne preniesť etalónové elementárne informácie, programový balík pozostávajúci z elementárnych informácií, Matrix Drops, na živé bytosti, do vlnového priestoru – teda do vlnových polí, ktoré tvoria aj človeka. Pozitívne zmeny sme viackrát skontrolovali pomocou prístrojov.

 

Informácie rôznej sily a vlnovej dĺžky vytvárajú komplex informačných odkazov. Elementárne (108 elementov tvoriacich ľudské telo) informácie možno premietnuť aj samé osebe. Správne zvolené a cielené skupiny informácií sú schopné preladiť poruchy a bloky vznikajúce v ľudskom tele. Niektoré informácie sa podobajú hudobným nástrojom a správne zvolený informačný mix je ako prekrásne hudobné dielo. Elementárne rezonancie použité pri Matrix Drops neobsahujú žiadne stopy materiálov, len ich informácie. V tradičnom zmysle sa s elementárnymi materiálmi do kontaktu nedostávame, ale informácia sa dostáva prostredníctvom ich vlnových priestorov a pomocou sprostredkujúcich kryštálov do vody a následne do nášho organizmu. Voda ukladá, uchováva a je schopná odovzdať tieto riadené informácie telesným poliam.

           

Ich ďalšie kopírovanie nie je možné, pretože intenzita ich prípadného ďalšieho premietnutia by mohla byť len zlomkom informačného poľa pôvodných elementov.

 

Kovács – Magyar András

András Kovács – Magyar

 

K informáciám sa dostávame prostredníctvom množstva informačných polí

 

Mozog komunikuje s poľami vyššej úrovne a to nielen na úrovni stimulačného prenosu. Bolo dokázané, že mozog funguje inak, než sa dlho predpokladalo. Nemožno povedať, že v určitej časti mozgu prebieha proces myslenia a v inej časti sa uchovávajú informácie. Je známy fakt, že k informáciám sa dostávame prostredníctvom množstva informačných polí. A tento úkon nemá v mozgu presné miesto. Aspoň doteraz nikto nebol schopný zistiť, kde je umiestnená pamäť.

 

Experimenty potvrdili, že keď vedci systematicky rozdrvili časť mozgu potkanov – spôsobiac tým vážne poškodenie ich motorických vlastností – pamäť ostala a vo všetkých prípadoch potkany svoje skryté jedlo našli.

 

Bolo dokázané, že pamäť nie je viazaná k miestu – navyše bol vyvrátený aj radikálny názor, že sa nachádza vo vnútri. Pamäť nie je vo vnútri lebky, ale vonku v informačnom poli. V dôsledku toho veda – namiesto centrálneho systému viazaného ku konkrétnemu miestu – potrebovala novú paradigmu. Telo je interakčná plocha, ktorá končí na neviditeľnom mieste. Medzi vonkajším informačným poľom a nami je neustála interakcia.

 

Pole ľudského tela, ako aj bloky energetických tokov, možno vidieť aj vo forme holografického obrazu. Uvoľnením týchto blokov sa umožní obnova rovnováhy. Prenos bioenergie, zďaleka alebo zblízka, funguje rovnako účinne. Z toho všetkého vedci vyvodili záver, že aj v tomto prípade ide o jav kvantovej fyziky. Prenos energie prostredníctvom poľa môže prebiehať aj na tisíce kilometrov. Proces sa skladá z troch fáz: energia sa uvoľní, polia ju sprostredkujú a proces končí jej prijatím, vnímaním.

 

Naše telá sú napojené na vonkajšie polia. Experimenty s detekciou fotónov vykonané biofyzikom prof. Fritzom Albertom Poopom potvrdili, že živé bytosti vyžarujú svetlo. Tento jav sa nazýva biofotónová emisia. Molekuly nemôžu regulovať sami seba ani chemicky ani fyzikálne, tieto zložité procesy môžu zabezpečiť len energetické polia. Fotóny sú v tomto prípade vlastne nositeľmi informácií, ktoré sú potrebné pre reguláciu životných procesov. Biofotóny vytvárajú okolo tela koherentnú priestorovú sieť. Už bolo dokázané, že biológiu neriadia gény, ale oveľa väčší vplyv má systém viery, pozitívny alebo negatívny postoj k životu, dynamika rodiny a pod. Na základe tohto možno konštatovať, že vplyv životného prostredia prepisuje vrodenú genetiku.

 

 

 

Epigenetika

 

Epigenetika sa zaoberá vplyvmi prostredia vo vnútri bunky a skúma, ako informácie prichádzajúce zvonka ovplyvňujú fungovanie buniek. Gén je kód, odtlačok, ktorý vytvára bielkoviny. Epigenetika ukázala, že ten istý gén je pod vplyvom prostredia schopný vytvoriť tridsať variácií. Bol teda vyvrátený názor, že nás určujú gény, pretože tie nám dávajú len možnosti. V človeku sa nachádza pätnásťtisíc génov. Gény podobné ľudským génom majú ešte aj šimpanzy. Rozdiel medzi človekom a opicou síce geneticky vysvetliteľný nie je, ale našimi morfogenetickými poľami áno.

 

Rovnaká genetika ľudí a opíc však nedokazuje nič. Len je to podobné, ako keď sú dve rôzne stavby postavené z toho istého materiálu, ale na základe iných plánov. Z jednej bude pivnica a z druhej gotická katedrála. Gény, teda súhrny bielkovín, sú obsiahnuté v živých organizmoch od dážďovky až po človeka. Od telesného teda morfogenetického poľa závisí, akou informáciou riadi DNA. Orgány, svalstvo, mozog a nervový systém ovplyvňujú telesné polia. Tkanivové pole, bunkové pole a pole okolo organizmu možno znázorniť len holisticky. Ani z gravitačných polí nemožno izolovať len niektorú ich časť.

 

Ak magnet rozkrájame na kúsky, každá jeho časť bude mať úplné pole. Je to zaujímavé, pretože tohto je schopná aj dážďovka. Existencia morfogenetického poľa bola potvrdená experimentmi už v roku 1920. Vývoj človeka v maternici sa tiež začína len jednou bunkou. Odkiaľ má táto bunka vedieť, že sa má vyvíjať? Od riadiacich polí, ktoré jej pomáhajú. Informácie potrebné k riadeniu, napríklad konštantnú telesnú teplotu, krvný tlak a pod. zabezpečujú polia. Informačné a morfogenetické polia ako aj holografické polia stoja nad molekulárnymi a biochemickými úrovňami a riadia ich. Udržiavajú formu tela, pomáhajú pri regenerácii z chorôb a zranení. Ľudské telo je teda usporiadaný komplex informácií – štruktúrované energetické pole, ktoré uchováva veľké množstvo informácií. Toto sa nazýva telesným modelom založeným na informačných a holografických poliach.

 

Každý orgán má svoje charakteristické pole a pole daného orgánu ovplyvňuje celé telo. Pole srdca je vládcom systému, prepisuje všetky ostatné orgány. Aj elektrokardiograf ukazuje, že signály srdca majú dôležitý význam pre celé telo. Srdce vyžaruje teplo, zvuky, svetlo, tlakové vlny, ako aj elektrické, magnetické a elektromagnetické signály. Srdce generuje najsilnejší elektro-rytmický a magnetický signál v tele. Hmota a energia sú informačnými vzormi. Telo je obrovským informačným systémom, ktorý nepretržite nadväzuje kontakt s vonkajšími a vnútornými informáciami. V „ideálnom prípade" každá bunka vie, čo sa deje vo vnútri organizmu.

 

Problém nastáva vtedy, keď sa v informačnom systéme objaví porucha. Aj mozog je zhustenou energiou a informácia je súhrnom energetických vzorcov. Prúdenie informácií sa uskutočňuje v bunkách, po nervových dráhach, akupunktúrnych meridiánových systémoch a energetických poliach. O informačnom systéme môžeme hovoriť iba vtedy, ak má svoj vnútorný poriadok.

 

Fungovanie organizmu je možné prostredníctvom správne definovaných a rozvrstvených vlnových polí. Vďaka usporiadaniu v priestore každá bunka vie, čo sa stane s druhou. Na energetickú vlnu môžeme umiestniť informáciu. Podľa toho, na čo sa sústredíme, aktivujeme informačné pole.

 

Základom jedného z významných spôsobov harmonizácie je sebapoznanie a sebaobjavenie, v čom nám môže pomôcť prostredníctvom spoznania našich informačných polí Matrix Drops Computer. Ako sme videli, systém riadiaci naše telo sa podľa názorov bádateľov nenachádza v génoch alebo v chémii, ale v informácii, ktorá sa stáva dostupnou prostredníctvom telesných polí. Ako je možné odhaliť narušené polia a namiesto nich poslať do tela nové informácie? V mojej štúdii poukazujem na siedmich úrovniach na to, ako vznikajú deformácie informácií, ktoré v určitom čase vyvolávajú rôzne nepríjemné procesy.

 

Učím ako napraviť deformácie informácií v ľudskom tele, a to nasledovne:

a. najprv určíme miesto a príčinu deformácie informácií v telesných poliach,

b. potom prejdeme cez všetky vrstvy a

c. následne pomocou vhodnej informácie obnovíme harmóniu, v dôsledku čoho začne fyziológia znovu fungovať správne.

 

O dosiahnutom výsledku možno vysloviť veľkú múdrosť: Kto obnoví svoje svety, tomu sa vráti úplnosť.

 

Podľa starého západného spôsobu myslenia sa myseľ oddelila od tela. Bola to idea rozdelenia. Veda však dnes vie, že nič sa nedá skúmať izolovane, lebo všetko so všetkým súvisí práve prostredníctvom energetických priestorov.

 

Človek bojuje medzi svojou túžbou po nemennosti a neustálymi zmenami, ktoré sú diktované kozmickými silami. Uspokojenie môže do nášho života doniesť paradoxne len zmena. Univerzálny človek spoznáva túto pravdu.