Ideológie

Myšlienkové tvary naplnené energiou, holografický spôsob videnia

1624Megtekintés

Sen, spomienka, vidina, vízia, myšlienka, inšpirácia, vnuknutie, mimozemský jav, príbeh, rozprávka, vzťah, či duchovná vízia sú myšlienkové tvary nabité silnou energiou,  je to holografický spôsob videnia. Rôzne formy obrazového videnia sú nehmotné, cielené informácie. Majú vplyv na náš osud ako celok, ale podstata spočíva v našej ochote na zmenu.

Informácie nás konfrontujú s nutnosťou neustálej zmeny v živote. A to, ako človek reaguje na tieto neprestajné zmeny, je kľúčom k harmónii. Pretože keď sa dostávame do harmónie, uvoľňujú sa energie, ktoré boli viazané našimi negatívnymi pocitmi a myšlienkami.

 

Ildikó Kovács - Magyar a András Kovács - Magyar

Ildikó Kovács - Magyar a András Kovács - Magyar

 

Týmto preventívne posilňujeme náš organizmus.

Slová duše sa skrývajú v duchu a sila vyslovených slov môže zmeniť náš vlastný svet.

           

Na naše telo má veľký vplyv aj náš duševný stav. Zdravá duša sa cíti dobre len v zdravom tele. Naše fyzické príznaky môžu byť nielen individuálne, ale môžu byť aj následkami spoločenských deformácií. Kým nezmeníme náš zdeformovaný svet, kým nepomôžeme zraneným dušiam, dovtedy neklesne počet tých, ktorí trpia telesnými problémami. Čo je vo svete chaotické, pochádza z narušenia duše a z nevedomosti. Tajomstvo poznania sa vždy skrýva v pravde.

 

Čokoľvek, čo sa zrodí vo fyzickej rovine, je prejavom určitého duchovného predobrazu. To znamená, že fyzickú realitu nevytvárajú materiálne, ale duchovné sily.

 

Tajomstvo a odkazy univerza dokážeme rozlúštiť a analyzovať len vtedy, ak budeme schopní pozdvihnúť sa na informačnú úroveň univerza.

 

Ako sme videli, najviac prvkov na zemi, stoosem, je schopný ovládať iba človek. Ak z tohto pohľadu začneme skúmať svet okolo nás, uvidíme všetko spôsobom, akým sme doteraz nepoznali! Vlnenie spôsobené malou kvapkou vody vytvorí nepretržite sa šíriace vlny! Každá informácia sa snaží stelesniť jeden úžasný príbeh. Sila myšlienok vyvolá zmenu v našej duši a tým aj v našej bytosti. Je to nové náboženstvo, nová životná filozofia. Odkazuje nám niečo z jasných výšin spiacich v našej duši. Pod jej vplyvom môže naše vedomie náhle preskočiť na vyššiu úroveň. Prebudenie vedomia môže byť takmer okamžité.

 

„Veru hovorím Vám, stačí jedna chvíľa, aby ste sa znovuzrodili“ – hovorí Ježiš na viacerých miestach v Novom zákone.

 

Duchovia pod plástom Márie

Duchovia pod plášťom Márie – Vizsoly

 

A prečo sa to všetko oneskoruje? Duchovná sila temnoty nemá rada nové veci a zmeny. Prostredníctvom faktov a vlastných skúseností môžeme spoznať svoje pocity a myšlienky, ktoré v nás môžu zmenu urýchliť. Každému sú schopné dávať vieru, nádej a silu.

 

Naše počítačové štúdie uskutočnené pomocou Matrix Drops Computer, ktorý funguje na princípe kvantovej fyziky, tiež preukázali, že energia nášho vedomia je schopná vyvolať zmenu vo všetkých našich siedmich telách. Doposiaľ nehmatateľné energie sa stanú viditeľnými. Mnohí neveria v neviditeľné, ale zariadenia dnes už takéto veci ukážu. Kľúč k odhaleniu a spoznaniu tajomstva a usporiadania univerza sa skrýva v nás!

 

Vedci skúmajú oblohu a hviezdy, a pritom sa nimi skúmané procesy v energetických priestoroch a poliach odohrávajú v malom aj v nás na zemi.

 

„Ako hore, tak aj dole, ako dole, tak aj hore. Ako v malom, tak aj vo veľkom. Ako vonku, tak aj vnútri.“ tvrdil Hermes Trismegistos.

Pre bádateľov subtílnych energií s jemnou štruktúrou sa otvoria brány vedúce k vedomiu.

 

 

Princíp fungovania Matrix Drops nie je otázkou dôverčivosti, ale elementárna skúsenosť

 

Matrix Drops

 

S uverením alebo dôverčivosťou nemá viera nič spoločné. Viera, po grécky pistis, znamená bdelosť, duchovnú víziu, ktorú ľudia v sebe verne uchovávajú. Apistis naopak označuje jav, keď človek verí len vlastným očiam. Schopnosť vidieť zrakom je vo vzťahu k univerzu značne obmedzená. Zrakom viditeľný rozsah, tvorí len pár percent všetkého vlnenia a vibrácií. Voľným okom už nedokážeme vidieť ani celkom blízke ultrafialové a infračervené lúče, nevidíme ani nižšie a vyššie vlnenie.

 

Do neviditeľných svetov by chceli nazrieť mnohí, preto je prirodzené, že stále rastie záujem o prebudenie vedomia, ktoré v nás drieme. Moja metóda sa líši od ostatných praktík práve v tom, že nie náhodne, nie hocijako, ale prostredníctvom radu skúseností je schopná vyvolať túto túžbu.

 

Všetky viditeľné veci majú svoj neviditeľný holografický vzor, či je to bunka, kvet, mravec alebo človek. Všetky duševné a duchovné činy človeka majú svoje odrazy. Preto všetky pocity, myšlienky a túžby, ale aj hudba a modlitba, majú svoj tajný ideový obraz, energetický vzor. Napríklad predtým než vznikne list, vzor jeho budúceho tvaru je už v energetickom priestore. Toto všetko sa podarilo zachytiť pomocou Kirlianovej fotografie.

 

Všetky prejavy materiálnej reality majú svoj skrytý číselný zákon, Fourierovu funkciu, geometrický tvar, holografický obraz. Takéto neviditeľné silové vzorce formujú náš osud. Kúzelník, veľký „matrix“, je nielen pocitom a myšlienkou, ale oveľa viac, pretože žije neviditeľný v tajomnom strede duše. Počas života nerozhodujú pocity a myšlienky, ale ten, kto ich riadi. Konečnou príčinou teda nie je energia, ale duch. Použijúc dnešný a zjednodušený pojem, je to večná a stále sa rozvíjajúca informácia.

 

Narušenie životnej sily môžu spôsobiť mentálne alebo fyzické traumy alebo paralelne oboje. Existujú však aj také veci, ktoré sú skryté za fyzickými a mentálnymi problémami. Ani o nich nevieme, ale vidíme ich stelesnenie.

 

Elementárne Matrix Drops nie sú ničím iným než ideou, tvorivou myšlienkou, zhustenou informáciou určitej hmoty. Podľa vzorov vlastnej jedinečnej formy vytvárajú všetky minerály, rastliny a zvieratá. Tie sa potom rozšíria do udalostí, mentálnych stavov, snov a fyzických prejavov. Sú schopné ovplyvňovať aj svoje okolie.

 

Kým človek za svoje problémy viní iných, dovtedy necháva bežať negatívny program a nedokáže nájsť riešenie, naplniť túžbu po pokoji, ktorá v ňom nutne vzniká. Na ktorejkoľvek zo siedmich telesných úrovní, o ktorých som sa zmienil, sa pritom môžu poškodiť informácie.

 

Elimináciou narušení tiel sa môžeme znovu stať úplnými, celistvými. Významnú pomoc nám pri tom poskytuje riadenie a harmonizácia našich 108 elementárnych, na vyšších oktávach individuálnych vlastností. Ľudský duch koncentruje esencie duše, vidín, snov a mystérií do skúseností. Ľudské polia skrývajú v sebe zázraky transmutácie, premeny a ich miera závisí od nášho vedomia i skúseností.

 

Bytie tých, ktorí nepotrebujú zmeny, sa rovná smrti. Ten, kto svoje informačné polia očistí a naladí, ten spozná sám seba, zázraky, ktoré sa v ňom skrývajú, a dosiahne znovuzrodenie.

 

Kovács – Magyar András

 

Jedným zo zázrakov Alchymistov a Mágov je Kvintesencia (Quintessence)

 

V starovekej gréckej kultúre uctievali prvky – oheň, vodu, vzduch, zem a piaty prvok, kvintesenciu (Quintessence), z ktorej vzniklo Univerzum. Do týchto štyroch prvkov zoskupili 108 elementárnych skutočností. Kedysi podľa týchto elementárnych a povahových vlastností pomenovali bohov a božské mená dávali aj duševným vlastnostiam. Takto sa lepšie orientovali v rozmanitých, pestrých, často sa meniacich, niekedy labilných, inokedy zase strnulých duševných vlastnostiach človeka.

 

Inšpirácia bohmi, ktorú dostali vyvolení a uvedomelí vo forme duchovného odkazu, dala silu magickým textom.

 

Dnes už to všetko možno dokázať vedeckými experimentmi. Napríklad pozitívne a negatívne zaklínanie, programovanie zanecháva odtlačky vo forme rôznych ľadových kryštálov.

 

Aj starovekí ľudia si ctili pozitívne energetické chodníčky a vyhýbali sa miestam s negatívnym vyžarovaním. Dobre vedeli, že prvé posilňujú energetické polia človeka, zatiaľ čo druhé ich oslabujú.

 

Ľudský život je klenotnicou možností. Každé zo siedmich tiel nám otvára vzťahy. Naše fyzické telá sa navzájom vnímajú a ovplyvňujú. Naše energetické telá sa tiež navzájom vnímajú a ovplyvňujú energetické systémy iných. Naše pocity, intuície a emócie ovplyvňujú nás, ako aj ľudí žijúcich v našom okolí. Naše myšlienky vplývajú nielen na nás, ale na všetkých, s ktorými prichádzame počas nášho života do styku. Naša spiritualita a naše duchovno rozozvučia najjemnejšie zákutia nášho bytia.

 

Jemnejšie substancie neustále prenikajú cez naše hrubšie telá. Napríklad z rovnakého množstva tehál tej istej kvality možno postaviť pivnicu, ale aj gotickú katedrálu. Pri realizácii je dôležitý nielen materiál, ale aj plán a informácia.

 

Súčasné vedecké experimenty potvrdili, že naše bytosti sú prepojené aj s energetickým poľom sveta. Vzájomný vplyv polí živých organizmov sa nazýva morfogenetickým poľom. Energie našich tiel sa navzájom ovplyvňujú aj vtedy, keď sme od seba vzdialení tisíce kilometrov. V bunkách kozmonautov nachádzajúcich sa na zemi preukázali choroby, ktoré postihli kozmonautov vo vesmíre. Tento zvláštny jav ďalej posilnil objav, podľa ktorého morfogenetické pole existuje aj mimo zeme. Výskumníci z NASA vyvinuli systém detekcie, pomocou ktorého možno merať energetické a informačné polia živých bytostí, ako aj ich poruchy. Niektoré z týchto zariadení sa používajú aj v civilnej diagnostike. Toto zariadenie okrem biorezonančného merania obsahuje aj tzv. NLP panel. Tento program je schopný nájsť a odhaliť minulé traumatické udalosti a preukázať ich niekoľko desaťročí spätne.

 

Ďalšie vynikajúce zariadenie nazvané Dynamika diagnostikuje sympatický a parasympatický nervový systém človeka a vo fraktálnych ukazovateľoch porovnáva výsledky EKG, EEG a pulzovej diagnostiky. Tieto zariadenia sú už schopné preskúmať také veci, ktoré spadajú do oblasti kvantovej fyziky.