Ideológie

Matrix Drops – objav pre harmonizáciu moderného ľudského modelu kvantovej fyziky

1026Megtekintés

Cieľ objavu a jednotlivé fázy výskumnej práce

 

Podstatou a cieľom môjho objavu je harmonizácia informačných a energetických priestorov človeka, prvkov, minerálov, rastlín a zvierat nachádzajúcich sa v prírode. Tento proces harmonizácie je výsledkom mojej výskumnej práce zameranej na preskúmanie zložiek uvedených prvkov.

Kovács – Magyar András & Kovács – Magyar Ildikó


Všetky existujúce živé a neživé materiály vytvárajú svoje formy existencie prostredníctvom informácií, ktoré v sebe obsahujú a ktorými sa manifestujú. Zo všetkých pozemských bytostí sa najviac chemických prvkov nachádza práve v človeku, pričom ich počet je 108. Každý prvok obsahuje jeden, len preň charakteristický odkaz. Úžasná bytosť, duch človeka, koordinuje informácie, ktoré sa v týchto prvkoch nachádzajú. Súhrn polí takto charakteristických prvkov sa napokon stretáva v kolektívnom nevedomí.

 

V „siedmich telách“ človeka, ktoré som rozdelil na fyzické, energetické, emocionálne, myšlienkové, vzťahové, duševné a duchovné, môžu nastať poruchy. Tieto môžu byť spôsobené ako vnútornými, tak aj vonkajšími škodlivými vplyvmi. Myšlienkové tvary sú existujúcimi energetickými formami, teda silami, ktoré vytvárajú skutočnosť. V živote sa vyskytujú prekážky a krízy, ktoré môžu vznikať i v našich neviditeľných svetoch a napokon sa môžu odraziť v našom fyzickom tele. Pomocou nášho Matrix Drops Computer, ktorý je výsledkom dvadsaťročnej výskumnej práce, dnes už dokážem rozoznať aj na pohľad neviditeľné osobnostné a duševné problémy jednotlivca. Učím, ako možno vyvolať také zmeny, pri ktorých sa prostredníctvom harmonizácie polí tieto bloky eliminujú a nakoniec sa medzi všetkými siedmimi telami znovu vytvorí harmónia.

K vytvoreniu a preskúmaniu nového modelu človeka ma inšpirovali najmodernejšie výdobytky techniky a najnovšie vedecké objavy. Keďže poruchy, ktoré nastanú v neviditeľných energetických poliach živých organizmov, sa po určitom čase odrazia vo fyzickom tele, môžu v systémoch orgánov vytvoriť viditeľné, hmatateľné a merateľné zdravotné poškodenia. Včasným rozpoznaním porúch v jednotlivých poliach však možno viditeľným zmenám vo fyzickom tele predísť. Mohol by som to nazvať aj časovým oneskorením. Poruchy polí možno často merať a korigovať už roky alebo mesiace pred telesnými príznakmi.

 

Vo svojej štúdii a počas výskumných prác som venoval veľkú pozornosť odhaľovaniu takých faktorov obklopujúcich a prelínajúcich živé bytosti, ktoré spôsobujú narušenie informačných a energetických polí. Následne som sa sústredil na možnosti a spôsoby ich nápravy.

 

Vo svojej práci som skúmal realitu tvorenú chemickými prvkami, z ktorých pozostávajú živé bytosti. Spozoroval som, že na skúmaných rovinách všetky prvky dokonale fungujú. Všetky živé bytosti – podľa úrovne ich vyspelosti – ovládajú určitý počet prvkov. Ich súhrn určuje, nakoľko je vyspelá ich štruktúra, organizmus. Človek je najvyspelejší, keďže je schopný riadiť, regulovať a koordinovať najviac prvkov.

 

Čím sú systémy zložitejšie, tým sa zvyšuje možnosť výskytu porúch, ktoré môžu byť dôsledkom vonkajších ako aj vnútorných vplyvov. Mojim cieľom je odhaliť kauzálne faktory a možnosti ich eliminácie. Na znovunaladenie a regeneráciu porúch, ktoré nastali na elementárnej úrovni, som si na pomoc prizval dokonalé, pôvodné elementárne informácie. Tieto informácie sa mi pomocou čistých kryštálov podarilo preniesť do kameňov a prostredníctvom nich neskôr stabilizovať vo vode alebo v inej kvapaline. Uchovávané informácie som vytvoril nielen v ich elementárnej realite, ale riadene, pričom som ich spájal s inými prvkami. Takto som získal kvapky Matrix Drops, ktoré sú schopné napraviť všetkých sedem polí.

 

Existujú také elementárne informácie, ktoré vzájomne podporujú alebo ničia informačné polia. Počas mojich meraní a teoretických výskumov som využil možnosti počítačovej techniky a pomocou Matrix Drops Computer som získal výsledky. Tieto prístroje potvrdili aj merania vykonané metódami radiestézie.

 

Čistú vodu a iné kvapaliny programujem pomocou kameňov a kryštálov. Matrix Drops zamerané na informácie prvkov a ich dobrú koordináciu sú schopné napraviť poruchy elementárnych energií a priestorov nachádzajúcich sa v živých organizmoch a dokážu ich opätovne naladiť a zladiť. Prístrojové merania vykonané na živých bytostiach – medzi nimi aj na ľuďoch – potvrdili účinnosť Matrix Drops, ktoré boli takýmto spôsobom aplikované. Tieto jemné vibrácie a informácie sú vynikajúce, pretože podľa výsledkov prístrojov sú vhodné na zvýšenie vitality, biologické omladenie, osvieženie činnosti mozgu, posilnenie parasympatického nervového systému, zlepšenie energetickej hladiny, ako aj na zvýšenie harmonizácie a aktivity pravej a ľavej mozgovej hemisféry. Slúžia teda na výrazné zlepšenie celkových fraktálnych ukazovateľov.

 

Riadené informačné kvapky Matrix Drops založené na princípe kvantovej fyziky ovplyvňujú formy správania jednotlivých prvkov prostredníctvom harmonizácie elementárnych hladín energií, emócií, myšlienok, vzťahov, duše a ducha.

 

 

Fázy výskumnej práce

 

Jednotlivé fázy mojej výskumnej práce môžem zhrnúť nasledovne:

1. Kvantovo-mechanickou kontrolou kvality a overenou metódou radiestézie som uskutočnil merania.

2. Vytvoril som nový analógový systém, ktorý je založený na siedmich poliach (úrovniach), telách človeka, ako živého organizmu.

3. Odhalil som vonkajšie a vnútorné informačné faktory spôsobujúce poruchy v jednotlivých telách.

4. Podarilo sa mi identifikovať informácie, ktorými je možné napraviť, zharmonizovať a naladiť elementárne prejavy, ktoré tvoria jednotlivé telá.

5. Vypracoval som metódy pre výber potrebných informácií a spôsob, ako ich „siedmim telám“ komunikovať.

 

 

freska nachádza sa vo Vatikáne

Niekoľko tisícročné tajomstvo ožilo (freska nachádzajúca sa vo Vatikáne)

Dekódovanie odkazu tajomného zariadenia nachádzajúceho sa na freske

podnietilo zrod kvantovo-fyzikálnych procesov môjho objavu

 

 

 

Podstata môjho objavu

 

V kameňoch, kryštáloch a iných prvkoch som rozpoznal a uchoval viacero elementárnych a riadene koordinovaných informácií. Tieto programy sa nachádzajú v Matrix Drops. Vodu a iné kvapaliny dokážem naladiť prostredníctvom ich polí.

 

Rôzne polodrahokamy a drahokamy ukrývajú užitočné vibrácie, ktoré sú schopné uchovávať nové informácie. Ak tieto prirodzené a naprogramované kamene obklopíme kryštálmi sprostredkujúcimi informácie, potom budú vhodné na programovanie kvapalín. Zo všetkých kvapalín je najvhodnejšia voda.

 

Kvapaliny dobre uchovávajú čisté a riadené informácie. Potom, čo sa Matrix Drops dostanú do organizmu, sú schopné obnoviť rovnováhu tam, kde narazia na poruchu alebo anomáliu.

 

Dokonalé naladenie vytvára vo všetkých našich telách rovnováhu. Táto rovnováha nám dáva kozmickú celistvosť a priamo vplýva na naše šťastie.

 

Dnes už veda uznáva, že hlavnou príčinou rôznych zmien v našom organizme je životný štýl plný stresu, ktorý vedie k nešťastiu. Prípravok, ktorý som vyvinul, sa snaží eliminovať aj tento škodlivý stav a podľa mojich skúseností a plánov v každom ohľade zodpovedá vnímaniu a očakávaniam nového holografického modelu dnešného sveta.

 

 

Skúmané odborné oblasti a výsledky výskumov

 

V nasledujúcich bodoch uvádzam tie dôležité oblasti, ktoré som z veľkej klenotnice vedy preštudoval a použil vo svojej práci. Táto stručná systematizácia sa opiera predovšetkým o poznatky z oblasti magnetických, elektromagnetických a iných informačných polí.

 

a. Newtonov mechanistický pohľad na svet, Mendelejev a chemické prvky, Maxwellove elektrické priestorové teórie a matematické priestorové teórie Jánosa Bólyaiho

b. Dôkazy Alberta Einsteina z teórie relativity a iných matematických teórií o priestoroch

c. Zistenia výskumov z oblasti kvantovej fyziky

d. Nové vedecké, fyzikálne a astronomické priestorové teórie a ich dokázané výsledky

e. Vedecké objavy Dr. Masaru Emota, výskumníka vody a ľadových kryštálov. „Pamäť” a programovateľnosť vody

f. Pozorovania morfogenetických polí, pokusy na zvieratách a ich vedecké výsledky

g. Schopnosti kryštálov uchovávať a sprostredkovávať energie a informácie

h. Prvky tvoriace ľudské bytosti a ich informačné vlastnosti

i. Najnovšie počítačové výskumy energetických a informačných priestorov a biorezonancia

j. Potvrdenie poznatkov a výsledkov vlastných výskumov pomocou Matrix Drops Computer

k. Výskumy genetiky DNA – EPI, vplyvy prostredia ovplyvňujúce DNA

l. Holografický model univerza

V súvislosti s činiteľmi vyvolávajúcimi deformácie informačných a energetických polí živých bytostí a pri skúmaní možností ich nápravy som preskúmal nasledovné oblasti:

a. Sedem úrovní ľudského tela

b. Negatívne vplyvy geopatogénneho vyžarovania zeme

c. Bioinformačné príčiny a poruchy spôsobujúce deformáciu polí ľudského tela na siedmich úrovniach vedomia

d. Objasnenie úrovní vedomia a ich činnosti

e. Obnova a naladenie poškodených polí ľudského tela pomocou elementárnych a iných informácií nachádzajúcich sa v prírode

f. Programovanie minerálov, kameňov, vody a iných kvapalín

g. Možnosť prenosu informácií uchovávaných v kameňoch do kvapalín