Ideológie

Matrix Drops harmonizujúce informačné polia živých bytostí

1019Megtekintés

„Ako hore, tak aj dole, ako dole, tak aj hore. Ako v malom, tak aj vo veľkom. Ako vonku, tak aj vnútri“ – môžeme si zopakovať slová Hermesa Trismegistosa.

Dimensions and time traveler Mercury

← Merkúr – posol dimenzií a cestovania v čase

 

Všetky činy pochádzajú z tvorivého zámeru. Ľudská predstava je vytvorením formy, ktorá už v sebe obsahuje všetky úmysly a zárodky pohybov potrebných k realizácii činu.

 

Univerzálne informácie a vedomosti sú dve od seba neoddeliteľné zložky jednotného, kognitívneho univerza. Stále sa opakujúca snaha ľudstva dosahovať život vyššej kvality sa prejavuje v slobodnom vytváraní informácií a vedomostí. Tak ako sú ľudské problémy a starosti vyvolávané multifaktoriálnymi príčinami, tak aj pri harmonizácii úplnosti nášho života treba rozmýšľať vo viacerých dimenziách.

 

Niektorí ľudia sú schopní pochopiť len materiálne veci a iní sú schopní pochopiť aj veci na úrovni energií. Niektorí ľudia sú schopní obetovať aj svoj život za ideu, ktorú považujú za pravdivú. Všetky tieto úrovne vedomia sú prejavom rôznych stupňov duchovnej zrelosti. Manifestáciu minerálov, rastlín, zvierat a ľudí vytvorili ich informačné energetické polia.

 

Rôzne zmeny, ktoré nastávajú v našich informačných telách sa odrazia v našich energetických poliach a prejavia sa aj v našom fyzickom tele. Harmónia sa prejaví v celistvosti a disharmónia vo forme problémov. Predstava, že problémy v našom tele sú našimi najlepšími priateľmi, nie je mylná. Veď je to náš viditeľný varovný systém. Organizmus ihneď vysiela signály o poruchách našich energetických polí, napríklad cez reflexné zóny (chodidlá, hlava, brucho, pulz, tvár, meridiány, iris, aura a pod.). Ak tieto signály nedekódujeme a nevyriešime, po určitom čase sa objavia aj v našich orgánoch, v našom fyzickom tele a spôsobia nám problémy.

 

Závažnosť disonancie vzniknutej v našich neviditeľných poliach signalizuje miera porúch v našom fyzickom tele. Ak vznikne problém v informačnom matrixe človeka, možno ho rozpoznať už oveľa skôr, než sa prejaví vo fyzickom tele. Naše neviditeľné energetické polia sa viackrát pokúsia o harmonizáciu, ale ak neuspejú, po určitom čase sa príznaky môžu odraziť vo fyzickom tele.

 

 

Sedem skúmaných úrovní človeka – informačné a energetické polia a telá

 

Ľudské telo ako vnútorné univerzum

 

Predmetom mojej štúdie je v zásade skúmanie fungovania všetkých týchto tiel v rôznych dimenziách ľudského vedomia, odhaľovanie príčin vzniknutých porúch, ich náprava, ovplyvňovanie a napokon aj harmonizácia.

 

Na základe našich moderných vedeckých poznatkov o univerze môžeme interpretovať aj model človeka. Podľa starého západného myslenia sú myseľ a telo oddelené. Dnes už veda chápe, že nič nie je možné skúmať oddelene. Veď všetko so všetkým súvisí a je prepojené prostredníctvom informačných a energetických polí či priestorov.

 

Podľa názoru bádateľov sa zo všetkých živých bytostí najviac prvkov nachádza práve v človeku. Doteraz bolo uznaných 90 prvkov, no podľa mnohých výskumníkov ich počet môže byť až 108.

 

U vyspelejších bytostí je škála prvkov širšia. Rastliny majú v porovnaní s človekom podstatne menej prvkov. Zo všetkých živých bytostí sa 108 prvkov nachádza len v človeku.

 

The secrets of desire

← Tajomstvo túžby a jej prvkov (108 prvkov)

 

Podľa budhistického učenia sa človek narodí so 108 pozemskými túžbami (napríklad zlomyseľnosť, bojovnosť, veľkodušnosť, láska, žiarlivosť a pod.), ktoré ho po celý život sužujú. 108 túžob možno stotožniť so 108 prvkami.

 

V starogréckej kultúre tieto charakteristické vlastnosti pripisovali bohom. Aj autori veľkých literárnych diel – aby sme spomenuli aspoň niekoľko velikánov svetovej literatúry: Homér, Dante, Shakespeare, Goethe, Dostojevskij, Viktor Hugo, János Arany, Tennessee Williams –sústreďovali pozornosť na tieto ľudské charakteristiky, cnosti a neresti, občas aj na neskutočnú vášeň svojich hrdinov. V stredoveku kládli veľký dôraz na zdôraznenie odvahy (bojovnosť, udatnosť, pripravenosť prinášať obete) ako hlavnej cnosti, ktorú dávali do súvisu s prítomnosťou chemických prvkov v tele a s účinkami ich zlúčenín.

           

Nižší počet prvkov v sebe skrýva obmedzenejší emocionálny a myšlienkový potenciál. Smútok, vášeň a iné hlbšie emócie sú schopní prežívať len ľudia a im podobné bytosti.

           

Ľudské telo je ako vnútorné univerzum. Pozorovaním vibrácií rôznych ľudí boli zistené nasledovné súvislosti. Negatívne vibrácie vyžarované ľuďmi sa zhodovali s vibráciami, ktoré vyžarovali rôzne prvky. S emóciami a náladami ľudí rezonujú aj kovy. Napríklad vibrácia spôsobená podráždením sa zhoduje s vibráciou ortuti. Hnev: olovo, kadmium. Neistota: železo. Zúfalstvo: zinok. Stres, žiaľ, smútok: hliník.

           

Počas celého nášho života sme vystavení 108 pozemským túžbam. Ale ako sa vysporiadať s týmito zdanlivo neodvratnými negatívnymi emóciami?

           

Značnú časť procesov v našom tele – dýchanie, trávenie, krvný obeh, vylučovanie a ešte mnohé ďalšie – riadi naše podvedomie. Prežité a nespracované traumy, krivdy, poníženia, potláčané emócie a stres sa počas nášho života dostávajú práve sem. Tieto šoky – kódy šokov – žijú v nás. Pretože nejde o fyzikálne javy, vedci o nich dlho len tušili. Nevedeli ich uchopiť a zmerať. Obvykle diagnostikovali len fyzické príznaky a nesprávne riadené systémy orgánov.

           

Naše negatívne a pozitívne emócie sú spracovávané v tej istej časti mozgu. Čo spraviť, ak sme smutní, nahnevaní, závistliví alebo ak nás ovládajú iné negatívne pocity?

 

Ak prihliadame na vlnový charakter vibrácie, informácie a myšlienok, dostaneme jasnú odpoveď. Musíme nájsť náprotivok negatívnych emócií alebo jeho vibráciu. Spojením dvoch protichodných vĺn negatívne emócie zmiznú. Každá negatívna emócia má svoj pozitívny protipól. Protichodné frekvencie vyvolávajú nasledovné pocity: nenávisť - vďačnosť, hnev - láskavosť, strach - odvaha, nervozita - pokoj, panika - duchaprítomnosť a pod.

           

Ten, kto za nepokoj vo svojom vnútri vďačí svojej nenávisti, musí hľadať riešenie v pocite odpustenia. Ak si to uvedomíme, stále ešte nie je isté, či dokážeme ľahko naplniť naše srdce pocitom vďačnosti. V takom prípade odporúčam vypočuť si učenie mojej duchovnej školy a využiť moje služby ako učiteľa. Popri fyzickej diéte sa oplatí venovať pozornosť aj nášmu citovému životu.

           

Iný vplyv má na náš organizmus láska alebo pocit nenávisti, blízkosť domáceho miláčika alebo útočiaca divá zver, či ten istý prírodný element v inom prejave: pokojný tok rieky alebo jej zlovestná povodňová sila. Každý z nich môže indukovať iné pocity, myšlienky alebo asociácie. Silné negatívne emócie môžu v našich telesných poliach vytvoriť degenerácie. Silné pozitívne emócie a zážitky naopak môžu naše polia regenerovať.

           

Odporúča sa vedome usilovať o viac lásky, pozornosti a vďačnosti. Ak sa zlepší duševné zdravie, znormalizuje sa aj pulz. Tlakovú vlnu nevytvára ​​prúdenie krvi, ale srdce. Týmto sa regulujú mozgové vlny a nie naopak. Podľa vedeckých experimentov je mozog ovládaný pocitmi.

           

Bolo preukázané, že tlaková vlna synchronizuje mozgové neuróny. Je synchronizačným signálom. V prípade koherencie človek vyžaruje súcit alebo vďačnosť. Najúčinnejšie sa dá učiť práve v takomto ideálnom stave. Tento stav podporuje aj prirodzené regeneračné procesy v tele.

 

Ildikó Kovács – Magyar and András Kovács - Magyar

Ildikó Kovács – Magyar and András Kovács - Magyar

 

 

Vlastný vnútorný nervový systém – informačné pole srdca

 

Srdce je schopné vnímať, pamätať si a vytvárať také informácie, ktoré sú nezávislé na mozgu. Podotýkam, že sú to predovšetkým emocionálne, nie myšlienkové informácie.

           

Experimenty ukázali, že prichádzajúce emocionálne informácie dostáva najprv srdce a nie mozog. Srdce reaguje na vonkajšie podnety rýchlejšie.

           

Bola preukázaná aj intuitívna schopnosť srdca. Experimenty ukazujú, že srdce je to, ktoré dopredu cíti, čo sa stane, pretože je spojené s univerzálnym informačným poľom. Až potom vyšle signál do mozgu, ktorý emocionálne signály srdca vedome zachytí. Po odpovedi mozgu reaguje telo. Veľmi zvláštne a prekvapivé je, že je to vnímanie nezávislé na čase a priestore a odohráva sa v inej dimenzii.

           

Naše experimenty preukázali, že energetický systém človeka nie je naviazaný ani na čas, ani na priestor. Srdce je napojené na také informačné a inteligentné pole, ktoré dopĺňa pole mozgu, v dôsledku čoho často riadi aj mozog. Srdcové a mozgové neuróny majú krátkodobú aj dlhodobú pamäť a zároveň sú schopné spracovávať informácie. Srdce zapisuje informácie do telesného poľa. Vo vnútri srdca je ohromný elektrický náboj. Hlas srdca možno rozozvučať umením a neodhalené, tajomné a zamknuté zákutia ľudského bytia sa tak stanú súčasťou reality. Umelecké diela komunikujú odkazy o ľudskej celistvosti presahujúce rámec fyzickej reality. V bunkách tela sa nachádzajú proteínové receptory, ktoré prijímajú a prenášajú informácie z okolia.

           

Kto sa bojí, vytvára svoj svet zo svojich obáv. Kto sa často rozčuľuje, je nahnevaný alebo napätý, premieňa všetky negatívne emócie na holografický obraz. Takisto možno aktivovať aj najväčšiu vyrovnávaciu silu univerza. Sústredenou pozornosťou vytvárame priestor, cez ktorý k nám prichádzajú tvorivé informácie. Matrix Drops sú schopné práve túto cielenú pozornosť podnecovať. Biologické látky z hypotalamu vyvolávajú pocity. Týmito chemickými látkami sú peptidy (proteíny), ktoré sa spájajú s našimi každodennými skúsenosťami. V určitých životných situáciách, pod vplyvom rôznych emócií a myšlienok mozog produkuje peptidy, ktoré keď sa dostanú do krvného obehu, vplývajú na rôzne body tela.

           

Receptory vnímajú tieto signály pocitov zlosti, hnevu, lásky, sexuality a pod. Naše emocionálne reakcie väčšinou pramenia z našich minulých skúseností. Informácie prichádzajúce zvonka a peptidy môžu tiež zmeniť fungovanie buniek. Každá bunka je samostatnou živou bytosťou a prostredníctvom telesného poľa má vlastné vedomie.

 

Matrix Drops

 

Vášne

 

Mnohí ľudia nevedia odolať svojim vášňam a poddávajú sa im stále viac a viac. Kto nedokáže ovládať svoj emocionálny stav, stane sa otrokom svojich vášní. Emócie sú dôležité, ale vášne väčšinou spôsobujú problémy. Stať sa otrokom emócií je nielen psychologický, ale aj biochemický proces.

 

Ľudia, vrátane vedcov a kňazov, nie sú objektívni. Sú závislí na svojej viere ako narkomani na drogách. Ak sa niekto pokúsi vziať alkoholikovi alkohol, fajčiarovi cigaretu, narkomanovi drogu a veriacemu dogmatickú vieru, môže naraziť na veľmi silný odpor. V hĺbke duše však každý závislý priznáva, že za konkrétnu situáciu môže ďakovať svojej vlastnej slabosti.

 

Ľudia závislí na alkohole, jedle, nápojoch, fajčení, drogách, vedeckých alebo náboženských dogmách žijú s problémami, ktoré sa im zdajú byť nezvládnuteľné. K tomu, aby to dokázali zmeniť, je potrebný akýsi nový svetonázor. Svoju pozornosť musia upriamiť na iný cieľ, naladiť svoje pocity a myšlienky. V tomto im môžu pomôcť aj informácie o 108 prvkoch, o ktorých som sa zmienil.

 

Kto je sám so sebou nespokojný, je väčšinou nespokojný aj s okolitým svetom, pričom v pozadí môžu stáť aj nespútané vášne. Kedykoľvek môžeme byť skľúčení, či bez nálady. Keď však dostaneme dobrú správu, chuť do života a energia sa nám ihneď vráti. Spôsobuje to informácia, frekvencia a vlnová dĺžka dobrej správy!

 

Celé by sme to mohli nazvať terapiou myšlienkového alebo informačného poľa, pretože má veľký vplyv na naše psychické energie a odbúrava tak negatívne myšlienky okolo nás. Negatívne myšlienky nás obklopujú ako pavučina a vplývajú tak na naše myšlienkové telo. Nová, pozitívna informácia a poznanie zákona o zachovaní energie prináša zmenu nielen na fyzickej úrovni, ale obdarí človeka aj vedomím večného života. Toto vedomie nás tiež môže oslobodiť od obrovského strachu.

 

Matrix Drops pomáhajú ľuďom nájsť ich vlastné správne myšlienky a vďaka tomu ľahšie dosiahnuť správny stav mysle. Pozitívne správy, vibrácie, frekvencie a informácie vyvolávajú pozitívny vzťah k životu. Povzbudivé, energizujúce slová, pocity, myšlienky a vzťahy napĺňajú prvky dobrým duchom.

 

Všetko, čo sa vo svete udeje, vplýva na prvky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Prejavuje sa to v našich pocitoch. Keď sa tieto prvky rozladia alebo sú blokované, zaniká jemná frekvencia, ktorou sa ako anténou pripájame na univerzum. Opätovné naladenie, uvoľnenie tejto antény je jedným z predmetov mojej štúdie.

 

Aj negatívne myslenie je imaginácia, na ktorú možno vplývať len pozitívnou imagináciou! Matrix Drops sú diferencovanou esenciou tvorivého myslenia skrytého v rôznych materiáloch. Vlastnosťou tvorivého myslenia je, že má iné formy existencie než materiál. Je deliteľné a predsa nedeliteľné. Hocikoľko z neho rozdáme, aj tak z neho neubudne. Je ako láska, či milovanie, teda nekonečné. To všetko dosiahneme práve jeho vyťažením z materiálu.

 

Mnohí ľudia nedokážu prijať veci, ktoré sa líšia od obvyklých. Ešte viac je takých, ktorí túžia po zmene, ale nič pre ňu nespravia. Títo ľudia očakávajú pomoc zvonka, pretože sami nie sú schopní pre to nič spraviť.