Informácie

7. Zmysel

1402Megtekintés
Objasnenie siedmeho zmyslu je potrebné pre viaceré výnimočné vlastnosti nášho nového vyálezu, Matrix Drops Computer (ďalej: MDC).
Mnohí vyhľadali nás s prosbou, že by chceli duševné, citové, vzťahové, duchovné uviaznutia svojich príbuzných, známych pomocou Matrix Drops prípravkov rozuzliť.

MATRIX DROPS - 7. érzék


Akým spôsobom je možné pomôcť, keď skúmané osoby nie sú prítomné počas merania?
 
Pri týchto meraniach- cez myšlienku požiadateľa-, to vyžaduje vážnu koncentráciu počas jednej minúty-, MCD cez morfogenetické pole sa napája na skúmanú osobu- do jej minulostia jednako aj prítomnosti. Presnosť merania, úlohy, ktoré v prítomnosti čakajú na riešenie, a odhalenie možností kroku vpred v osobnom vývoji jedinca, neprestajne pirvádza špecialistov a tých svoju cestu hľadajúcich, ktorí sa na nás obrátia-,do údivu. Naše Matrix Drops prípravky, obsahujúce holografické informácie však poukážu na cestu k výstupu z vírov terajších životných úloh.
 
Počas dejín stále žili ľudia so zvláštnymi nadaniami, ktorí sa dostali na taký stupeň vývoja, kde boli schopní zdolať bariéry priestoru a času. Oni mali možnosť nahliadnuť do výšších stupňov dimenzií a skutočností.
 
Schopnosti takýchto nadaných ľudí sa nazýva šiestym zmyslom (ESP Extrasensory Perception).
 
V našej dobe pomocou vyspelej technológie a nadobyčajným softverom Matrix Drops sa nám podarilo technicky sa dotknúť tohoto vysokého stupňa vedomia, azda v istom význame sa to podarilo aj prevýšiť. Náš Computer urobil subjektívne pocítenia objektívnymi a vďaka tomu sme sa mohli dostať na vyšší stupeň od 6. zmyslu. Stáva sa to merateľným pomocou intuitívnej roviny siedmeho zmyslu.
 

 

S MDC sme schopní vykonať merania a získať nahliadnutie do neviditeľných našich dimenzií.  
 

MATRIX DROPS - 7. Érzék


Pretože 6. zmysel je už pre mnohých známy, práve preto pochopenie rozdielu medzi 6. a 7. zmyslom sa snažím ozrejmením základných pojmov Vám priblížiť.
 
O svetle je známe, že naraz má hmotnú aj vlnovú vlastnosť (podľa Albert Einstein, Louis de Broglie- svetlo a všetky iné objekty majú vlnovú vlastnosť a aj vlastnosť čiastočiek). Poznáme rýchlosť šírenia svetla- čo je 300.000 km/s- a jeho iné fyzikálne, podobne ako energetické charaktestiky.
 
Avšak jasnosť je už úplne iným pojmom, než svetlo. Jasnosť je informácia, ktorá všetko naplní. Informácia zas je odzrkadlením skutočnosti alebo jej časti. Informácie sú prítomné v našom univerze nezávisle od času a priestoru, k ich existencii nie je portebné, aby ich niekto spozoroval, alebo im niekto porozumel.
 
Informácie nie sú viazané k energiám, k elementárnym čiastočkám. Jasnosť kozmu je zdrojom všetkého existujúceho, je tou najväčšou skutočnosťou. Nedá sa ani jedným z našich piatich zmyslov vnímať túto jasnosť. Iba vychádzajúc zvnútra, v meditácii je schopný ju človek poznať.
 
Keď pozorujeme mr’tve telo človeka, vidíme skutočného, alebo neskutočného človeka? Kto je on, kým je on? Odpoveď nie je ťažká.
 
Existuje vo fyzickálnom živote a existuje jedna jasnosť univerzálna. Nebudem teraz hovoriť o tej o jasnosti, svetle, ktoré sa šíri rýchlosťou 300.000 kilometrov za sekundu, ale o tom svetle, o jasnosti, ktorá sa pohybuje nemerateľnou rýchlosťou. Svetlo, ktoré neotrebuje sa nikam dostať, lebo je všade prítomné.
 
Svetlo pre nás a pre univerzum slúži ako živý základ. Každý chápavý človek hľadá toto svetlo, svoju reálnosť, vnútorné svetlo. Táto esencia si praje prejaviť sa cez nás.
 
Významným objavom XXl. storočia je detektácia v živom organizme sa nachádzajúcich esenciálnych vlastností, taktiež Matrix Drops prípravkami zosúladenie informačného chaosu vzniknutého v organizme.
 
Z celého sveta pre človeka sa zdá byť reálne iba to, čo je schopný svojimi zmyslami vnímať.
 
Porozumenie týmto veciam takto je závislé od vedomia pozorovateľa.
 
C. G. Jung švajčiarsky psychiater povedal: „Ten, kto sa pozerá smerom von, sníva, kto svoju pozornosť obráti dovnútra- zobudí sa.” K tomu, aby sme sa mohli zobudiť, musíme túžiť po pravde.
 
Zákony fyziky sa uplatňujú vo fyzickom svete, zákonitosti vľn a rezonancií sú tiež pravdivé na svojej úrovni. Avšak vo svete informácií od týchto všetkých zákonitostí sa zisťujú odchýlky.
 
Vo svete enegrií je zákonom, že sila a vplyv energetických vľn sa znižuje v súlade so zväčšením vzdialenosti. Tento zákon je pravdivým na všetky, nami poznané vlnové javy hmotného charakteru, tiež na pochody šírenia energie.
 
Oproti tomu vo svete informácií, veličina informácie exponenciálne narastá s časom: pri jej použití nezaniká, ale stane sa viacnásobne znovupoužiteľnou.V prípade informácií prenos signálov sa neuskutočňuje spôsobom frekvenčných polí, ale nejakým úplne iným spôsobom.
 
Informácia sa neviaže k fyzickému svetu pomocou vľn a frekvencií. Práve takéto sú aj unášače čistých informácií, prípravky Matrix Drops. Prekročením úrovne energetických a fyzických javov, ďalejnie sú charakteristické zákonitosti ani fyzikálneho, ani vlnového charakteru.
 
Je pre nás potrebné oboznámiť sa s jedným ďalším pojmom:
 
Entropia- ako sila vyvolávajúca chaos- sa považuje za negatívnu informáciu, čo jednak znamená aj chýbanie informácie vo vnútri systému. Údaje, ktoré sa k nám dostávajú z okolitého sveta (správy z časopisov, televízie, rozhlasu, atď)- hoci sa zdajú byť objektívnymi, neodstránia z nášho vedomia žiadnu neistotu. Naproti tomu čisté informácie sú subjektívne (aj vtedy vplývajú na nás, keď ich nevnímame), predsa odstránia našu neistotu, chaos z nás.
 
V prípade 6. zmyslu entropia je predsalen prítomná. Tento druh chýbania informácií, alebo chaos informácií sa nám dalo prekonať s objektivitou 7. zmyslu Matrix Drops Computer.
 
Akým spôsobom je to možné? Prístroj MDC má vedomie o všetkých informáciách uchovaných v Matrix Drops prípravkoch, ktoré pochádzajú z prvkov prírody. V našej pamäti sa nachádza nespočetné holografické premietnutie rôznych traúm. Za pomoci MDC programu prebehnú cez nás tieto hologramy. Program je schopný rozonať odladenosti, zmätenosti v nás.
 
Jedným neobyčajným darom MDC pre nás je, že cez morfogenetické pole môžeme dostať obraz nielen o vlastnej duši, ale obraz duše takej osoby, na ktorú sme schopní počas merania silne sa koncentrovať po dobu jednej minúty. Oblaste záujmov sú: terajšia životná úloha, uviaznutia v sfére citovej, myšlienkovej, vzťahovej, počas nášho života utrpené psychické a fyzické traumy. Zmeny v človeku môžu vyvolať preťaženia spôsobené vplyvom ťažkých kovov, alebo aj informačné poruchy vzniknuté vplyvom vedľajších účinkov očkovaní.
 
Matrix drops Computer je prístrojom, ktorý je schopný dať jednoznačné odpovede rovnako zástupcom vedy, ako spirituality.
 
Objektívnym rozpoznaním chaosu informácií sa otvára cesta k ich náprave, na ich harmonizáciu Matrix Drops informačnými prípravkami.
 
Rodinní príslušníci niektorých ľudí sa stránili toho, aby si dali MD kvapky. V týchto prípadoch ich rodinní príslušníci užívali MD kvapky, ktoré boli potrebné. Výsledok ani takto nezaostal. To všetko je tiež potvrdením existencie morfogenetických polí.
 
S láskou očakávam tých záujemcov, ktorí si doprajú aj osobne sa presvedčiť o hore opísaných faktoch, hoci ohľadom seba, rodinných príslušníkov, príbuzných, alebo ohľadom svojich obľúbených zvierat.
 
Ďakujem, že ste ma odprevadili na ceste vo výnimočnom cestovaní v dimenzii 7. zmyslu, ktorého veľkou časťou je Matrix Drops Protokol.
Kovács-Magyar András
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest, (XlV. okruh)
ulica Tábornok 11/ A - 1. poschodie
 
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 15:00
V nedeľu máme zatvorené.
 
Informácie môžete dostať na telefonickom čísle:
+ 36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com
 
Mapa: