Ideológie

Skalárna informácia a Matrix Drops Computer

1385Megtekintés
Skaláris-információ
Matrix Drops Computer
(MDC) je takým zariadením, ktoré zo skalárneho poľa, aury, hociktorej živej bytosti je schopné vyňať informačné vzory. Namerané výsledky porovnáva so vzormi správania sa uložených v MDC. Týmto spôsobom odhalí znaky osobnosti, charakteristické pre daného jedinca.
Meranie skalárnym spôsobom neovplyvňuje, či je zmapovaný jedinec v blízkosti, vo vzdialenosti, žije na zemeguli, alebo je práve na Mesiaci, poprípade už žije v ríši duchov. Informačné pole vedomia popretkáva všetky dimenzie. Naladenie sa a ber vzoriek naraz prebieha vo viacerých rovinách ( na fyzickej, energetickej, citovej. myšlienkovej, vzťahovej, duševnej, duchovnej úrovni). Nie je podmienkou byť prítomným osobne na meraní, mysliac na hociktorú živú bytosť, meranie s MDC sa dá uskutočniť. Podobá sa to intuitívnemu stavu, ktorý prežíva jeden mystik, alebo ten človek, ktorý vidí zjavenia.
 
Skaláris információk
 
Na existenciu skalárnych javov, celý svet upozornil škótsky geniálny matematik James Clerk Maxwell (1831-1879), ktoré ich potvrdil štyrmi matematickými vzorcami. Nazval ich Skalárnou energiou. Vedec je jedným zo zakladateľov kvantovo fyzickej vedy. Jeho práce spracoval tiež Albert Einstein pri sformulovaní svojej všeobecnej teórie relativity. Po ňom nasledoval dobre znaný Nicola Tesla, ktorý bol schopný už aj potvrdiť a zmodelovať toto všetko. Tesla tento jav nazval ako „ stojaca energia“ alebo „ univerzálne vlny“.
 
A Skaláris energia kutatói
 
Vedci sa zmieňujú o skalárnych energiách nasledovne:

Nie je lineárna, nie je charakteru Hertz- ového, ale sú to také energetické kruhy, ktoré vyplnia priestor. Je to energia statická a nepohybujúca sa, naraz sa všade nachádza.
 
Všetky formy energie s ktorými sa môžeme stretnúť, na ktoré môžeme myslieť, majú vlnový charakter a dajú sa merať jednotkou Hertz (napríkla: slnečná energia, tepelná energia, elektrická energia, magnetická energia, zvuk). Formy týchto energií majú dve určujúce vlastnosti: aká je ich rýchlosť šírenia sa vľn a aká je ich intenzita. Presnejšie aké sú ich frekvencie a amplitúdy.
 
Skaláris információk - periódus
 
- Je schopná prejsť cez pevné látky bez toho, aby stratila na svojej intenzite. Práve preto bolschopný Tesla už skoro pred sto rokmi poslať skalárne vlny na opačnú stranu zemegule bez straty.
- Pevným látkam odovzdá svoj „ podpis“, vzor. Každá elektrickosť je schopná vplývať na predmety vo svojom okolí, ale zđaleka nie v takej miere, ako skalárna energia. Má to vtedy veľký význam, keđ skalárne enrgetické pole chceme odovzdať rôznym materiálnym štruktúram.
 
Skalárna energia je schopná donekonečna sa opraviť a regenerovať.
 
Tento fakt má aj z hľadiska nášho tela veľký významvplyvu. Vhodné skalárne vlny vplývajú na ľudský organizmus výnimočne dobre.
 
- Táto energia je schopná udržať si pôvodný charakter klastrov a tvar vedomého vzoru.
- Podľa definície rozšírenej v širokých kruhoch, skalárne vlny vytvárajú dve , úplne rovnaké vlny, ktorú sú v súhlasné.
- Je schopná prenášať informáciu, nezmenší sa vplyvom plynutia času alebo dľžkou diaľky. (Napríklad podobne ako sa šíri myšlienka v morfogenetickom poli.)
- Dá sa vyvolať iba prirodzeným spôsobom a je vždy a všade prítomná v univerze.
 
Podľa všetkého toho sa musíme zamyslieť nad tým,či pomenovanie, ako skalárna energia sa potvrdzuje za správne? Chyba nie je v opise javu, iba s jeho pomenovaním. Pretože je takou energiou, ktorá nie je charakteru Hertz, ale je statická, tak to opravdu nemôže byť energiou, ale musí to byť niečím iným. V tomto prípade je: skalárnou- informáciou.
 
V čase objavov vlnových javov, odđaľujúc sa od rovinovej geometrie a matérie, čarovný svet energií znamenal ten okruh myšlienok, ktorý bol iný, ako svet materiálnych vlastností. Albert Einstein svojou všeobecnou rovnicou o relativite E= m x c2 definoval ten fakt, že matéria a energia súvisia a dajú sa do seba zastupovať. Svetlo je dvojitého charakteru, raz má čiastočkovú, raz vlnovitú vlastnosť. Einstein svojou teóriou relativity otvoril bránu k poznaniu štvrtej dimenzie. Nehovoril však o vyšších dimenziách informácií. Vedci dlho nevedeli prekročiť cez túto teóriu čtvrtej dimenzie, niekedy považovanú za revolučnú. Dnes už môžeme jasne vidieť a definovať vlastnosti a merania štvordimenziových energií.
 
V odkazoch na pôvodné zdroje sa stretávame ešte s výrazom skalárna energia, čo v súvislosti s dnešnými výskumnými poznatkami nazvem za skalárnu- informáciu.
 
Kovács-Magyar András
 Základný rozdiel medzi energiami a informáciami je nasledovný:

Energia sa zníži násobkom diaľky, kým informácia sa zvyšuje násobkom času. Vlastnosti energií sa môžu vyjadriť v Hertz-och a dá sa merať ich rýchosť šírenia časom. Informácia je statická, objaví sa okamžite v informačnom poli.
 
Miesto toho, aby sa zoskupila do vľn, alebo sa rozširovala lineárne, skalárna – informácia vyplní priestor, vzdialene od zdroja nestratí zo svojej intenzity. Medzi inými kvôli tomuto sa nedá porovnať k doposiaľ poznanými energiami.
 
Energia je štvordimenzného charakteru, kým skalárne – informácie účinkujú v päť alebo viacdimenzioých priestoroch. Poznanie skalárneho poľa je veľmi významné z hľadiska prenášania informácie, telepatie, sugescie, čítania myšlienok, liečenia na diaľku, jasnovidectva, videnia do minulosti a iných javov.  
Kovács- Magyar András
 MATRIX DROPS CSODADOBOZ
Matrix Drops Computer je súci merania informačných vzorov
 

Dostupnosť:
 
Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest, (XlV. okruh)
ulica Tábornok 11/ A - 1. poschodie
 
Otváracia doba:
Pondelok - Piatok: 8:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 15:00
V nedeľu máme zatvorené.
 
Informácie môžete dostať na telefonickom čísle:
+ 36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com
 
Mapa: