Ideológia

A Matrix Drops - mint egy modern GPS

2212Megtekintés
Már Hippokratész is leírta:
„Ha nem vagy hajlandó változtatni az életeden, nem lehet rajtad segíteni!”
Kovács – Magyar Ildikó és Kovács – Magyar András
Kovács–Magyar Ildikó és Kovács–Magyar András

Sokak mozdulatlanságra való hajlamosság okozza, elképzeléseik és véleményeik bebetonozódását a tudatukba. Ez a gondolatörvény uralja a viselkedésüket, gátolhatja tudatosságuk kreatív áramlását. Az örvények megakadályozzák, hogy meglássák önmaguk lehetőségeit, és kivezető utat reményvesztett helyzetükből.
 
A mátrix szerepe éppen abban áll, hogy segít kimozdítani a holtpontról a korlátolt, görcsös embert az addigi, megrögzött szemléletéből. A hiedelemrendszer gyakorta egy traumatikus program, amit szükségszerűen fel kell oldani. A Matrix Drops harmóniába hozza az emberben lévő lehetőségeket az eltitkolt belső vágyaival.
 
Minden emberből csak az hívható elő, ami valójában – ha lappangva is – benne él. A Matrix Drops által tehát megszabadulhatunk belső viszályainktól és szenvedéseinktől.
 
Létezik megoldás, mely a bolygónk minden emberénél alkalmazható, amelyet mindenki megért és megtapasztalhat. Nem olyan dolgokról beszélek itt, amiről meggyőzhetőek az emberek, hanem amiről saját maguk győződhetnek meg. Egyszerű dolog, amit bárki megérthet és megtapasztalhat. 

Olyan Matrix Drops analógiákat választottam, amelyek mindenkire hatással vannak. Mindannyiunkat azonos elemek építenek fel, és ezek tulajdonságainak birtoklása teszi boldoggá, teljessé életünket. Amennyiben elszabadulnak az elemi tulajdonságok, érzelmi feszültségeket okoznak nekünk.
 
Bár az elemi tulajdonságok azonosak valamennyi emberben, az érzelmek kombinációi folytán mindenkinek más-más mátrixra lehet szüksége. Egy felüdülés a szervezetnek, a lényünknek, amikor találkozhat az elemi valóság tökéletes megnyilvánulásaival, rezgéseivel, energiatereivel. Hasonló rezgést keltő emberek között vonzás jön létre, ez a szimpátia törvénye. A hasonló rezgések gyorsan egymásra hangolódnak. Szükséges hosszabb időn keresztül emlékeztetni a szervezetet a pozitív információkra, mert a környezetünkből ránk vetülő lehangoló érzések, gondolatok, kapcsolatok, szituációk, és a rossz tartózkodási helyek geopatikus rezgései negatív hatással vannak az emberre. A negatív dolgok, erőterek szintén harcolnak az érzéseinkért, a gondolatainkért. S hogy a harc győzteseként vagy veszteseként kerülünk-e ki, egyedül rajtunk múlik. Ebben kívánok - az elemi, jótékony kisugárzások eljuttatásával - sokakat a győztesek oldalára állítani. Megszívlelendőnek tartom Hamvas Béla szavait: „Az ember a jó és a rossz csatározásának színhelye” (Antológia humana).
 
A sötét erőket fékentartó Szentek
A sötét erőket fékentartó Szentek


 A lélek szennyeződése saját tudatunkból származik
 
Az emberek gyakorta közömbösek egymás iránt - bármilyen közel vannak is fizikailag egymáshoz -, mert nem azonos szinten rezonálnak. A harc nélküli győzelmek nagy titka: elkerülni a rezonanciát az ellenféllel. A keleti kultúrák harcának ez az egyik filozófiája. A mai ember nem képes elfogadni azt, ami idegen tőle, mert képtelen azzal rezonálni! A ránkkényszerített kapcsolatok, helyzetek, dogmák, tanok ezért okoznak bennünk elfojtásokat, és ebből eredendően pszichés, majd ennek kivetüléseként szomatikus, azaz fizikai gondokat.
           
Amikor az alapfrekvenciával hatok egy másik frekvenciára, ami akár egész számú többszöröse vagy csak fele, vagy akár csak a negyede az elsőnek, már akkor is rezonancia jön létre. Továbbá akkor is, ha az egyik rezgésszám többszöröse a másiknak.
        
Harmonizálni kétféleképpen lehet: ellentétek elvén (cantaria) – a kívánt állapottal ellenkező, elnyomó rezgésekkel, illetve a hasonlóság (similar) elvén – a kívánthoz hasonló állapotot eredményező információkkal.
 
Elmúltak azok az idők, amikor csak azt hittük el, amit láttunk. Manapság egyre jobban tudatosul bennünk a lélek fontossága. Az érzelmeink, gondolataink végtelen mezejét sem látjuk, de ezek irányítják és határozzák meg életünk nagy részét. Ki más adhatná vissza lelkünk, testünk erejét, ha nem mi magunk, azzal, hogy tudatosan megváltoztatjuk érzéseinket, gondolatainkat, s ezzel segítjük lelkünk tisztulását.
 
A lélek szennyeződése saját tudatunkból származik. A tudatosságunk megtisztítása testünk egészségéhez vezet. Egyes vallások dogmái lelki sötétséghez, a helyes iránymutatásai pedig lelki tisztasághoz vezethetnek. Egy vallási közösséghez való tartozás felülírhatja az egyéni értékrendet. Egy vallás vagy egy ideológia eluralkodhat az individuumokon és korlátozhatja őket döntési szabadságukban. A Matrix Drops segít abban, hogy az egyén kitörjön a kollektív lét csapdájából.
 
A kvantumfizika azt bizonyítja a tudósoknak, hogy a világmindenség idealista elvek alapján működik, vagyis az értelem befolyásolja. Napjainkban a tudomány és a misztika közelednek egymáshoz. Szélsőséges körülmények között az energia tömeggé, ha úgy tetszik, anyaggá válik, tehát egyik minőség átmegy a másikba.
 
Az anyag összesűrűsödött információ. Fizikusok forradalmi felfedezése szerint az emberi gondolat és megfigyelés hat a bennünket körülvevő anyagi valóságra. Nagy volt a remény, hogy a kvantumfizika és a relativitáselmélet felfedezései komoly megrázkódtatást okoznak a világban. Niels Bohr Nobel-díjas fizikus szerint mindez azért maradt el, mert az emberek nem akarták megérteni, miről van szó tulajdonképpen.
 
A Matrix Drops impulzusai nem anyagi szubsztanciákban rejlő hatóerők. Más a mai farmakológia, ami hatóanyagokkal dolgozik, és más a fitoterápia, ami szintén anyagi szinten fejti ki hatását. Megint más a pszichológia, ami az emberi viselkedést és annak különböző vérmérsékleteit tanulmányozza. Ezek a következők: szangvinikus, melankolikus, flegmatikus, kolerikus.    A lelkiségünk lehet kiáradó vagy befogadó, vonzó esetleg elutasító, ahogy emberi természetünk ezernyi arcát megismerjük.
 
Más oldalról közelít az ember tanulmányozásához a homeopátia, amely kezdetben anyagi szintű szubsztanciákat alkalmaz. Ez a tudomány Hahnemann elvei alapján alkati okra jellemző tulajdonságok szerint osztályozza a személyiségtípusokat.
 
A homeopátia az azonosság elvén felismertette a bennünk lévő gátakat, ami korszakalkotó lépésnek számított a maga idejében. Hiszen csak erről a pontról lehetett egy új irányt venni. Korunk tudományos ismeretei vezettek el bennünket arra a felismerésre, hogy irányított információkkal változtatásra bírhatjuk az egyént, létezésének mind a hét szintjén.
 
Mivel lelki tulajdonságaink folyamatosan áthatják kapcsolatainkat, gondolatainkat, érzéseinket és befolyásolják energiáinkat, így természetesen hatnak a fizikai testünk rendszereire, valamint a megnyilvánulásainkra is.
 
Mindezért választottam a Matrix Drops modellt, mivel fent tárgyaltaknál jóval komplexebb módszernek gondolom, a 108 elemi tulajdonság analógiájával. Ez egy olyan prevenciós rendszer, amelyben rezgések harmonizációját dolgoztam ki. Ez a rendszer teljesen ártalmatlan, mindenki számára elérhető és befogadható. Az hordozó anyag pedig stabilan megőrzi a ráhelyezett információkat. Ezek az információk pedig a 108 alaprezgést, azok oktávjait és variációit tartalmazzák.
 
Az alacsonyabb oktávok a fizikai állapotunkra vezérlik. A magasabb oktávok a lélekre és az érzelmekre hatnak, így képesek a környezetben - akár a kapcsolatainkban - is változásokat előidézni.
 
A Matrix Drops, Carl Gusztáv Jung szavaival élve, a kollektív tudattalanra is képes hatást gyakorolni. Megkeresi a gyökereket, az időt, ahol a torzulás megtörtént, és onnan próbálja a programot kijavítani.
             Matrix Drops - Kovács-Magyar András
 
A Matrix Drops olyan, mint egy modern GPS
 
Kivezet a sors érzelmi labirintusából. Mielőtt testet öltene, az anyag egy információ, a csak rá jellemző ideával. Ez az idea hozza létre, teremteti meg, manifesztálja az anyagot fizikai világunkban. Minden elemre jellemző egy sajátos lelki, érzelmi állapot, szellemiség és gondolat, ami létrehozza. Így jön létre a konkrét individuuma. De a konkrét, anyagi rész mellett megőrzik hullámtermészetüket is, ezen keresztül hatnak.
 
Az egyensúly visszaállításához olyan elemi információt választunk, amely az emberi individuum sorsához hasonló sorsot képvisel. Az „elhangolódott” ember azokat az információkat várja, amelyek segítenek életének krízishelyzeteit, problémáit, lelki zavarait megoldani. Mivel a jó abszolút, de a gonosz relatív, az egyén problémájára összpontosítok, és a Matrix Drops alkalmazásával segítek egy magasabb oktávú információval változást előidézni az életében. Ennek csak pozitív hatása lehet az illetőre, és végig az ő beleegyezésével, sőt, irányításával történik. A kapott információk alapján mindenki maga dönt, halogat-e még, vagy cselekszik.
 
A Matrix Drops érzelmet vagy szenvedélyt nem képes helyettesíteni, de segítséget nyújt abban, hogy használója merjen változtatni azon, amire a lelke mélyén vágyakozik. A quintesszencia továbblendíti a sorsot, hiszen teljes élet nincs boldogság nélkül!
 
Amikor a blokkok felszabadulnak az emberben, élettel telik meg, elindul a változás, hiszen átrendeződnek benne a gondolatai, érzései, újraértékelődnek kapcsolatai. Minden érzés az életből fakad, ami érzéstelen, az halott. Minden ember képes örömöt, fájdalmat érezni. Időben vissza kell menni a probléma kezdetéhez, s azt felismerve más úton továbbhaladni. A bevitt információk képesek sorseseményeket indukálni úgy, hogy erősítik a tudatosságot. Amennyiben megváltozik a belső tudatállapot, úgy megváltoznak az emberben zajló és az őt körülvevő események is. Csak a megfelelő információk birtokában lehetséges jó döntéseket hozni. Életfelfogásán kell változtatnia mindenkinek ahhoz, hogy végül ő maga alapjaiban megváltozhasson.
 
Minden elemi információnak van vezérfonala, központi témája és gondolata. A Matrix Dropsban ezen elemi információk irányítottan tárolódnak. Így képesek a kommunikációra és az eszmecserére a lét különböző dimenzióiban. Az elemek képesek közvetíteni a saját elemi tulajdonságaikat, így tudnak segíteni mindazoknak, akiknek hasonló esszenciájú / töltésű problémájuk van. Formáló erők ezek, amelyek az étertesten keresztül hatnak.
 
A személyes információk a Matrix Drops Individuálok, képesek elsimítani és harmonizálni olyan, múltbeli traumatikus eseményeket, amelyek a lélek fejlődésének útjában állnak.
 
Az információ kapcsolatot teremt tértől és időtől függetlenül.
A gondolat-alakzat egy olyan energiaforma, ami energiatöltéssel rendelkezik, és valóságot formáló erővé képes válni. Amit elménkben elképzelünk, az világunkká válik. Felfedezők vagyunk, akik egy feltérképezetlen őserdőbe hatolunk be.
 
A kísérleteim mind ezt igazolták, amit a szívünk mélyén lehetségesnek érzünk, az akaratunkon keresztül megvalósítható. A Matrix Drops segít felismerni és megszabadulni a számunkra nem kívánatos dolgoktól, így teremtődik kapacitás az új befogadására. A kvantumfizika szerint ez egy vákuum, ami egy új dologra ható erős szívóerőként is felfogható.
 
Egy megvilágosító erejű információ rámutathat a történések mögött rejlő téves hiedelmekre, és az egyén sorsában történt elakadásokra. Sorsfordulatot idézhet elő, amennyiben összekapcsoljuk az egyént a magasrendű, nem anyagi információval.
 
Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com