Ideológia

A lélektest és a szellemtest

4301Megtekintés
A lélek nyelve megmutatkozik a boldogság és a boldogtalanság tüneteiben. A pszichoszomatika fogalmának jelentése: lelki gondok testi kivetülései. A pszichológia jeles képviselői már évtizedekkel ezelőtt kísérletekkel és megfigyeléseikkel bizonyították a pszichében végbement változások testi folyamatokra gyakorolt hatását.
Kovács – Magyar András és Kovács – Magyar Ildikó
Pszichés jelenségek az érzelmi, gondolati, kapcsolati és lelki emóciókként megjelölt tünetek összességei. Ezen világainkban történt változások, események vetülnek le a szomatikus testünkre (Sigmund Freud, Carl Gustav Jung).
 
A pszichológia új irányzataiban a kezelhetetlennek_tűnő szenvedélybetegekkel úgy próbálják felismertetni a rajtuk elhatalmasodó szenvedélyeiket, hogy nevekkel illetik azokat. Mintha azok olthatatlan vágyai nem is a szenvedő személy lényéhez tartoznának, hanem önálló személyt testesítenének meg. Egy alkoholista úgy küzd meg a benne megszólaló vággyal, hogy külön névvel illeti a tulajdonságot hordozó érzést. Például: János! Nem adok neked inni! Vagy: Margit, nem kapsz több cigarettát! Az új kísérletek eddig nem is remélt eredményeket hoztak.
 
A régi ókori világban minden emberi érzésnek, tulajdonságnak külön istene volt. A hozzáértő emberek nevükön tudták szólítani a kívánatos és nem kívánatos tulajdonságaikat. Milyen különös, hogy a legmodernebb pszichológia ugyanezekre a működő eszközökre talált rá ismét korunkban.
 
Bizonyos tulajdonság-csoportokat hordozó embertípusokat több társadalomtudomány is megemlít. Pl. negatív emberi tulajdonságokat rendszerez a homeopátia, az alkati embertípusoknak megfelelően. A Matrix Drops a száznyolc emberi tulajdonság harmóniába való rendezését célozta meg.
 
Lelkiségünk meghatározza természetünket. Elmúltak azok az idők, amikor csak azt hittük el, amit láttunk. Egyre jobban tudatosul bennünk a lélek fontossága. Az érzelmeinket, gondolatainkat ugyan nem látjuk, de tudjuk, hogy mégis azok irányítják és határozzák meg életünk nagy részét.
 
A dimenziók és égi kapuk ura Jézus
 
← A dimenziók és égi kapuk ura Jézus
  
Ki más adhatná vissza lelkünk, testünk erejét, mint önmagunk, az érzéseink, a gondolataink, lelkünk nyugalmának rendbetételével. A lélek zavarai saját tudatunkból származnak. A tudatosságunk rendbetétele elvezet bennünket a testi, lelki, szellemi egészséghez.
 
A kvantumfizika azt sugallja a tudósoknak, hogy a világmindenség idealista elvek alapján működik, vagyis az értelem befolyásolja a világ működését. Az energia tömege, ha úgy tetszik, anyaggá alakul, vagyis egyik minőség átalakul a másikba. Fizikusok forradalmi felfedezése szerint az emberi gondolat és megfigyelés hat a bennünket körülvevő anyagi valóságra. A tudósok azt hitték, a felfedezéseikkel felrázzák a világot. A remélt változás Niels Bohr Nobel-díjas fizikus szerint azért maradt el, mert az emberek nem fogták fel a dolog jelentőségét.
 
A világegyetem titkainak megfejtéséhez a kulcs annak a ténynek a megértésében rejlik, hogy az ember a legmagasabb szinten képes-e analizálni és leképezni a világegyetemben lévő információkat. Ha ebből a nézőpontból kezdjük vizsgálni a körülöttünk lévő világot, eddig soha nem tapasztalt módon kezdünk majd látni mindent!
 
Egy apró csepp által keltett fodrozódás folyamatosan terjeszkedő hullámot hoz létre, és minden információ egy csodálatos történetet igyekszik elmesélni.
 
 
A szellemtest
 
Ahogy a régi nagy kultúrák is tudták már, és a NASA kutató pszichológus szakemberei sem titkolják, a szellem egy örökélettel megáldott entitás. A legfinomabb testünknek nevezett világunk. 1919-ben ArthurEddington, angol tudós kijelentette, hogy Isten csakis az általános relativitáselmélet szerint működtetheti a világot. Az is igaz, hogy csak a szellemi kérdések iránt nyitott emberek vágynak a láthatatlan világok felfedezésére.
 
Bizony nehéz helyzetben vannak azok, akik érzelmeket próbálnak keresni a káoszban. Keresnünk és teremtenünk kell olyan nyugodt helyeket, ahol nem vet árnyékot ránk a lelki, és a szellemi sötétség fátyla.
 
Az is bebizonyosodott, hogy a kimondott szónak teremtő ereje van. A kimondott szavakban rejtélyes részecskék vannak. Ami megjelenik a négydimenziós téridő világunkban, annak szellemi és gondolati előképe van. Megfigyelték, hogy minél magasabb egy ember tudatossági szintje, annál inkább felébred az igénye a szellemvilág megértésére. Módszereinkkel e vágyat, képességet felszínre tudjuk hívni.
 
A morfogenetikus mezőknek a tudatosságunk különböző szintjein végzett vizsgálata rámutatott a rezonancia jelenségére. Azonos bűncselekmények, illetve tárgyakkal megtörtént azonos események fordulnak elő, megmagyarázhatatlannak hitt módon. Például azonos körülmények között megtörtént autóbaleseteket jegyeztek föl: egy ismert színész autóbaleset áldozata lett. Autóját halála után megjavították és eladták. Rövid időn belül ugyanaz a baleset megismétlődött az autó új tulajdonosával is, majd sajnálatos módon a harmadik tulajdonos ugyanúgy járt, mint a korábbi kettő.  Gyanítják, hogy a rezonancia jelenségén kívül előfordulhatnak olyan esetek is, amikor azonos események hátterében, a létközben itt rekedt szellemek sugallatai vannak.
 
Azt tudjuk, hogy pl. egy öngyilkos ember itt rekedt szelleme azt sugallja több embernek is, hogy legyen öngyilkos. Szomorú tény, de páran hasonló sugallatra meg is teszik. Több pszichológus, pszichiáter megerősítette ezt a tényt, melyekről később tudományos előadások, filmalkotások is születtek.
 
Matrix Drops Quintessence
 

Matrix Drops a ”varázsló”, energia minta, rejtett számtörvény, Fourier függvény
 
Az ún. „Kirlján fotó” kutatási eredményei megmutatták, hogy a növényeknek az energia-fotóján már akkor megjelentek az új levelek energia képei, holografikus formái, amikor azok még szemmel nem voltak láthatóak. Egy sejtnek, egy virágnak, egy hangyának, egy embernek, és az ember minden lelki és szellemi megnyilvánulásának, így minden érzésnek, gondolatnak, vágynak, zenének és imádságának, titkos idea előképe van. Mondhatjuk energia-mintája, rejtett számtörvénye, Fourier függvénye, mátrixsza és mértani formája. Lényegében ezek a láthatatlan energiaminták alakítják sorsunkat.
 
A mátrix - a nagy varázsló – ,,aki” nem csupán érzés vagy gondolat, hanem annál több: a mátrix lelkünk titkos középpontjában él. Nem az érzelmeink, gondolataink döntenek életünk során, hanem aki mindezt működteti. Vagyis nem az energia az elsődleges ok, ami mindent létrehoz, hanem a szellem. Mai fogalommal élve az örökéletű és egyre fejlődő információ.
 
Az emberi szellem a lélek, a látomások, az álmok és a misztériumok esszenciáit sűríti tapasztalattá. Az emberi mezők a transzmutálás, átalakulás csodáit rejtik magukban, aminek mértéke a tudatosságunktól, megtapasztalásainktól függ. A víz, a tűz, a levegő szüntelen hullámzása ad erőt a földnek, az élőlényeknek, születésüktől a pusztulásukig. S talán még tovább is, hiszen gyakorlatilag anyag nincs, minden csak rezgés és energia. Innen szemlélve a halál sem létezik. Egyetlen létező dolog sem vész el nyomtalanul, csupán csak átalakul a nagy „egészben”. „Minden-minden egy”- vallják a hinduk.
 
A változások tulajdonképpen különböző rezgésformák áthullámzása egymásba. A változatlanságot keresők ideája egyenlő lenne az élő halállal. Bölcsességünk útja, hogy saját intelligenciánkkal és saját érzéseinkkel fedezzük fel a mindenséget. Mások megélt élményei nem pótolhatják a saját tapasztalatainkat. Aki információit rendezi, behangolja, az saját magát ismeri fel a lényében rejtőző csodát.
 
A mágus szavak ereje e tudatosság birtokában lévők szavaiból, szellemétől származnak. Ma már mindez kimutatható. Például, egy eljárással - ráolvasással - bizonyos szavak hatására a vízben különböző formák alakulnak ki, amik más-más jégkristály alakzatokban válnak láthatóvá. Erre valójában mindenki képes, akinek megvan hozzá a tudatossága. Legtöbb ember azért nem befolyásolja a környezetét tudatosan, mert nem hiszi el, hogy képes rá.
 
Arra is jó gondolni, hogy sok esetben a színlelt pozitív gondolkodás csak látszólagos, hiszen elfedi a mélyben lévő negatívat. Vannak még üres lapok az életünk albumában, melyek egy-egy későbbi lapfordítást követően ránk váró csodáknak vannak fenntartva. Az élet lehetőségei végtelen számúak. Azt a dolgot vesszük ki e tárházból, amire a figyelmünket helyezzük. Kérdés persze, hogy a „hét testünk” rejtélyeibe milyen mélyen akarunk belelátni.
 
Testünket a szellemünk vezeti, miközben figyeli a környezetet
 
Az ember mezőiben különböző érzékelő rendszerek vannak arra a célra, hogy jeleket fogjanak fel a külvilágból. A finomabb szubsztanciáink folyamatosan áthatják a durvább testeinket. Azonban mi is visszahatunk a világra. Aki például állandóan az áldozat szerepét játssza, az az áldozat mezejét (hologramját) hívja le, ekképpen az élete is ebben ölt testet.
 
Több vallás szellemi tanításnak véli dogmáit. Pedig amit sok helyen tanítanak, nem más, mint ennek ellenkezője: istenkáromlás. Vannak vallások, melyek megnyugvást adnak, de olyanok is, amelyek sok szenvedést hoztak/hoznak a világra. Keresztes háborúk, népirtás, fajgyűlölet, inkvizíció… Rengeteg ártatlan ember esett ezek áldozatául, úgymond a hit nevében. Ezek nem a tárgyalt értelemben vett szellemiséget szorgalmazzák, ezek csak „izmusok”, amiket emberek gyártanak, és az Isten nevében hajtanak végre. A szellemiség nem egyenlő a vallással.
 
A kvantumfizika „mustármag” - Jézus szavaival -, ami a szellemlátás hitével megváltoztatja a világot. A tudomány és a technika hatalmas méreteket ölt, de sok mai vallásos felfogás és hirdető zsákutcába vezeti híveit.
 
Amikor az ember elmélkedik, testmezői megpezsdülnek, mint a méhkas. Számtalan gondolat, érzés, kapcsolati lehetőség rajzik ki belőlük. Mindez neuro-fizika, hiszen kezdetben senki nem látja a gondolatot. Az agyban holografikus képek jelennek meg, amire reagál a test és a környezet. Örömmel gondolunk mindig arra, hogy Gábor Dénes, magyar gépész-, és villamosmérnök „a holografikus módszer feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való hozzájárulásáért” 1971-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. (Igaz nem, mint a hazájában Magyarországon, hanem mint Angliában kutató fizikus, az Imperial College alkalmazott elektronfizika professzora.) Gábor Dénes az emberi kommunikációt és a hallást is tanulmányozta. Elismerően nyilatkozik róla a tudomány, mert díjazott felfedezésével hozzájárult a kvantumfizika fejlődéséhez.
 
Az agy nem tesz különbséget a környezeti információ és a múltbeli emlékképek között, mert azonos idegpályákat használ. Minél több információt szerzünk a világról, annál kifinomultabb modelleket alkotunk. A Matrix Drops holografikus modell a „hét test” meghatározásával, a hét mező modelljét tárja elénk.
 

Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.
H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com