Hírek - Matrix Drops

Az Alkimisták és Mágusok csodája a Kvinteszencia (Quintessence)

2963Megtekintés
Energiával töltött gondolatalakzatok, holografikus látásmód  
 
Álom, emlék, látomás, vízió, gondolat, ihlet, sugallat, földönkívüli jelenség, történet, mese, kapcsolat, szellemlátás, mind-mind erős energiával töltött gondolat-alakzatok, holografikus látásmód. A képi látás különböző formái anyagtalan, célzott információk. A sorsunk egészére hatással vannak, ám a lényeg a változtatási hajlandóságunkban van.

Kovács-Magyar Ildikó és Kovács-Magyar András
Kovács-Magyar Ildikó és Kovács-Magyar András
Az információk az élet állandó változásának szükségszerűségével szembesítenek. És hogy az ember miként reagál ezekre a szüntelen változásokra, ez harmóniájának záloga. Mert amikor harmóniába kerülünk, akkor felszabadulnak a negatív érzelmeink és gondolataink által lekötött energiáink.
 
Ezzel preventív módon megerősítjük szervezetünket.
A lélek szavai a szellemben lakoznak, és a kimondott szavak ereje megváltoztathatja saját világunkat.
           
A lelkiállapotunk is nagy hatással van a testünkre.Egy egészséges lélek csak egészséges testben érzi jól magát. Fizikai tüneteink nem csupán egyéniek, hanem lehetnek a társadalmi torzulásoknak is a következményei.Amíg nem változtatunk torzult világunkon, amíg nem segítünk a sebzett lelkeknek, addig a testi gondokban szenvedők száma nem fog csökkenni. Ami kaotikussá vált a világban, az a lélek torzulásából és a tudatlanságból adódik. A tudás titka mindig az igazságban rejlik.
      
Bármi, ami fizikai síkon életre kel, valamilyen szellemi előképnek a megjelenése. Vagyis a fizikai valóságot nem anyagi, hanem a szellemi erők hozzák létre.
 
A világegyetem titkait és üzeneteit csak akkor tudjuk megfejteni és analizálni, ha képesek vagyunk felemelkedni az univerzum információs szintjére. 
 
Amint már láttuk, a földön egyedül az ember képes a legtöbb elemet uralni, szám szerint száznyolcat. Ha ebből a nézőpontból kezdjük vizsgálni a körülöttünk lévő világot, eddig soha nem tapasztalt módon látunk majd mindent! Egy apró vízcsepp keltette fodrozás folyamatosan terjedő hullámot hoz létre! Minden információ egy csodálatos történetet igyekszik megtestesíteni. A gondolatok ereje változást idéz elő lelkünkben és így lényünkben is. Ez egy új vallás,egy új életfilozófia. A lélekben szunnyadó, fényes magaslatokból üzen valamit számunkra. Hatására tudatunk hirtelen magasabb szintre ugorhat. A tudatosságra eszmélés szinte azonnali lehet.
 
Bizony mondom néktek, egy pillanat elég ahhoz, hogy újjá szülessetek!” – mondja Jézus több helyen is az Újszövetségben.
 
Köpenyes Mária -Vizsoly
Szellemek Mária köpenye alatt - Vizsoly
 
Hogy mi késlelteti mindezeket? A sötétség szellemi ereje nem szereti az újat, a változást. A tényeken és a saját megtapasztalásainkon keresztül ismerhetjük meg érzéseinket, gondolatainkat, amelyek felgyorsíthatják bennünk a változást. Hitet, reményt és erőt képesek adni mindenkinek.
 
A kvantumfizika elvén működő Matrix Drops Computer számítógépes vizsgálataink is megmutatják, hogy tudatunk energiája képes változást előidézni mind a hét testünkben. Láthatóvá válnak az eddig megfoghatatlan energiák.Sokan nem hisznek a láthatatlanban, de a berendezések ma már megmutatják ezeket a dolgokat. Bennünk rejlik a kulcs a világegyetem titkainak, rendjének a fel-, illeteve megismeréséhez!
 
A tudósok az eget, a csillagokat fürkészik, és az ott nyert tapasztalataik, felismeréseik az energiaterekről- és mezőkről – bár kis léptékben - bennünk is lejátszódnak itt a földön.
 
Ami fent, úgy lent, s amint lent, úgy fent. Miként a legkisebben, azonképpen a legnagyobban. Miként bent, úgy kint.”- állította Hermész Triszmegisztosz.
A tudatosság felé vezető ajtók kinyílnak, és ezt célozzák meg a szubtilis, finomszerkezetű energiák kutatói.
           
 A Matrix Drops működési elve nem hiszékenység kérdése,
hanem elemi megtapasztalás
 

Matrix Drops

A hitnek semmi köze az elhívéshez, illetve a hiszékenységhez. A hit: pistis(görögül) éberséget, szellemi látást jelent, amit az emberek hűségesen őriznek magukban. Az apistispedig azt a jelenséget jelzi, amikor az ember csak a két szemének hisz. A szemeink látóképessége az univerzum vonatkozásában jelentősen korlátozott.

A szemmel látható tartomány a hullámok, a rezgések összességének mindössze néhány százaléka. Már az egészen közeli ultra- és
infra fénysugarakat sem látjuk szabad szemmel, és az azon aluli és túli hullámok szintén láthatatlanok.
 
Sokan szeretnének belelátni a láthatatlan világokba, ezért természetes, hogy egyre nagyobb igény van a bennünk szunnyadó tudatosság felébresztésére.

Módszerem éppen abban különbözik más praktikáktól, hogy nem esedékesen, nem akárhogyan, hanem a megtapasztalások sorával képes e vágyat előhívni.
 
Minden láthatónak van egy láthatatlan holografikus mintája is. Egy sejtnek, egy virágnak, egy hangyának, egy embernek. Az ember minden lelki és szellemi akciójának kivetülése van. Ezért minden érzésnek, gondolatnak, vágynak, de a zenének és az imádságnak is titkos ideaképe, energiamintája van. Pl.: mielőtt megjelenik egy levél, eljövendő alakjának mintája már ott van az energiatérben. Mindezt sikerült a Kirlján fotózással rögzíteni.
 
Minden megjelenő anyagi valóságnak rejtett számtörvénye, Fourier függvénye és mértani formája, holografikus képe van. Ilyen láthatatlan erőminták alakítják sorsunkat. A varázsló, a nagy „mátrix”, „aki” nem csupán érzés vagy gondolat, hanem ennél is több, mert láthatatlanul a lélek titkos középpontjában él. Nem az érzelmek és gondolatok döntenek az élet során, hanem aki mindezt működteti. Vagyis nem az energia a legvégső ok, hanem a szellem. Mai fogalommal – és egyszerűsítéssel élve -, az örökéletű és egyre fejlődő információ.
 
Az életerő zavarait okozhatják mentális- és fizikai traumák, vagy ezek párhuzamos együttesei. De vannak olyan dolgok is, amelyek a fizikai és mentális problémák mögött húzódnak meg. Ezekről sem tudunk, de látjuk a megtestesülésüket.
 
Az elemi Matrix Drops, nem más, mint valamely anyag ideája, teremtő gondolata, információ sűrítménye. Minden ásványt, növényt, állatot, saját egyedi formájának mintájára illetve mintáira hoz létre. Ezek aztán kiteljesednek eseményekbe, lelkiállapotokba, álmokba és testi kivetülésekbe. Képesek a környezetüket is befolyásolni.
 
Amíg saját problémáiért az ember másvalakit tesz felelőssé, addig negatív programot futtat, és nem tud a benne kényszerűen létrejövő békességvágyra megoldást találni. Az információk pedig sérülhetnek bármely, az általam ismertetett hét testi szinten.
 
Testeink torzulásainak megszüntetésével újra egésszé, teljessé válhatunk. Jelentős segítséget ad mindehhez a 108 elemi - és azok magasabb oktávján – individuális - tulajdonságaink uralása, harmonizációja. Az emberi szellem a léleknek, a látomásoknak, az álmoknak és a misztériumoknak az esszenciáit sűríti tapasztalattá. Az emberi mezők a transzmutálás, az átalakulás csodáit rejtik magukban, aminek mértéke a tudatosságunktól, megtapasztalásainktól függ.
 
A változatlanságot igénylők léte egyenlő a halállal. Aki információs mezőit letisztítja, behangolja, felismeri saját magát, s a lényében rejtőző csodákat, az újjászületik.
 
Kovács–Magyar András
 
Az Alkimisták és Mágusok egyik csodája a Kvinteszencia (Quintessence)   
     
Az ó-görög kultúrában tisztelték az elemeket, a tüzet, vizet, levegőt, földet és az ötödik elemet, a kvintesszenciát (Quintessence) , amiből a Mindenség létrejött. Ebbe a négy elembe csoportosították a 108 elemi valóságot. Voltak idők, amikor ezen elemi- és alkati tulajdonságokról isteneket neveztek el, és a lelki tulajdonságokat szintén isteni nevekkel illették. Így könnyedén eligazodtak az ember sokléptékű, sokszínű, gyakran változó, néha labilis, máskor merev lelki tulajdonságai között.
         
A mágikus szövegek erejét istenek sugallata adta, amelyet szellemüzenet formájában kaptak meg az arra kiválasztott, tudatos emberek.
 
Ma már mindez tudományos kísérletekkel kimutatható. Például: pozitív- és negatív ráolvasás, programozás különböző jégkristályok formájában hagy lenyomatot.

Az ókori népek is tisztelték a pozitív energiaösvényeket, és elkerülték a negatív kisugárzású helyeket. Jól tudták, az előbbi erősíti, míg az utóbbi gyengíti az ember energiatereit.

Az emberi élet a lehetőségek tárháza. Mind a hét testünk kapcsolatokat nyit meg előttünk. Fizikai testeink érzékelik egymást, és hatással vannak egymásra. Energia testeink szintén érzékelik egymást, és hatnak mások energia rendszereire. Az érzéseink, megérzéseink, érzelmeink befolyásolnak bennünket és a környezetünkben élőket. A gondolataink nem csak saját lényünkre hatnak, hanem mindazokra, akikkel életünk során kapcsolatba kerülünk. Lelkiségünk és szellemiségünk, a létezésünk legfinomabb régióit szólaltatják meg.
 
A finomabb szubsztanciáink folyamatosan áthatják durvább testeinket. Pl.: azonos mennyiségű és minőségű téglából készülhet pince, vagy akár egy gótikus katedrális. Nem csak az anyag számít a megvalósulásnál, hanem a terv és az információ is.

Mai tudományos kísérletek igazolták, hogy lényeink a világ energia mezejével szintén össze vannak kapcsolódva. Az élőlények egymásra gyakorolt mezőinek hatását morfogenetikus mezőnek hívják. Testeink energiái akkor is hatnak egymásra, ha több ezer kilométerre vagyunk egymástól. A kozmonauták földi körülmények közt élő sejtjeiben kimutatták azokat a betegségeket, amelyek az űrhajósokat odafenn érték. Ez a különös jelenség tovább erősítette a felfedezést, miszerint a morfogenetikus mezők léteznek Földön kívüli távolságokban is. A NASA kutatói kidolgoztak olyan detektálási rendszert, amellyel az élőlények energia és információs mezői, illetve annak hibái mérhetőek. A berendezésekből néhány már a civil diagnosztikában is használatos. Ezek a  készülék, amely a biorezonanciás felmérésen kívül, egy úgynevezett NLP panellal is rendelkeznek. Ez a program képes lényünk információs mezejében a múlt megrázó eseményeit detektálni, feltárni, és évtizedekre visszamenően kimutatni.

Egy másik Dinamika nevű nagyszerű készülék, az ember szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszeréről ad diagnózist, valamint EKG, EEG és pulzusdiagnosztika eredményeket vet össze fraktális mutatókban. A berendezések ma már képesek olyan régiók vizsgálatára, amelyek a kvantumfizika témakörébe tartoznak.


 
Kovács-Magyar András irodájának elérhetősége:

Matrix Drops Kft.

H-1143 Budapest (XIV. kerület)
Tábornok u. 11/A. I. emelet
 
Tájékoztatást kaphat telefonon:
+36-1-251-4983
+36-1-222-3186
 
e-mail: info@matrixdrops.com